Ancheta săptămânii
Comuniştii de ieri, parlamentarii, consilierii, directorii democraţieide astăzi – cum ridicau osanele lui Ceauşescu liderii politici de dupărevoluţie
Partid : Pe chipuri / Ai aşezat zâmbetul viu / Precum ninsoarea împăcată a florilor /  Peste mugurii primăverii / În ochi ai aprins lumina / Veşnicind flacăra nestinsă / A veacurilor însângerate. / Inimii i-ai redat curajul / Rostind calea adevărului / Măreţia sudorii faptelor. / Sufletului i-ai dăruit liniştea / Raza de început şi sfîrşit a gîndului liber. / Cu aurul de pîine  / al ogoarelor / ai sărutat fruntea copiilor / şi ai şoptit: / Acesta este chipul prezentului tău / Patrie.Comuniştii ne-au dus „spre noi culmi de civilizaţie şi progres” şi după '89

Ce-s cu versurile astea? Păi… întrebaţi un comunist botoşănean cu înclinaţii spre poezie şi scriitură la ziar din penultimul an de regim totalitar. Sau… întrebaţi un parlamentar, consilier judeţean, consilier local ori director de după revoluţie, chiar de astăzi, fiindcă o revoluţie sau ce-o fi fost atunci şi aproape un sfert de veac trecut de democraţie, n-au fost îndeajuns pentru curăţirea societăţii româneşti de vajnicii comunişti. Liderii PCR care ridicau judeţul „spre noi culmi de civilizaţie şi progres” au fost în linii mari cei care două decenii şi mai bine după 22 decembrie 1989 ne-au predat la Botoşani lecţii de democraţie. Este o constatare tristă, dar adevărată relevată de parcurgerea câtorva numere din „Clopotul” oficiosul PCR-ului de la Botoşani dinainte de revoluţie.

Eminescu pus în umbră de sistematizarea cu osanele ceauşiste a lui Ureche

15 ianuarie, zi în care în 2013 Botoşani a vibrat pentru Mihai Eminescu… 15 ianuarie 1988, zi în care Botoşani vibra pentru… sistematizare. În numărul 4857 al săptămânalului care apărea atunci la Botoşani poetul nepereche apărea undeva stingher, într-un colţ de primă pagină, aniversarea zilei sale de naştere fiind un eveniment de o prea mica importanţă ca să se bucure de un spaţiu mai generos în ziar. Mult mai importantă era „Sistematizarea, de la deziderat la înfăptuiri”. Nicolae Ureche, vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular Judeţean, explica botoşănenilor cum stă treaba cum urbanizarea în capitala judeţului. Sau, mai bine spus, ar fi trebuit să facă, fiindcă textul este asfixiat de osanale aduse primul comunist al ţării.„Obiectiv de bază al Partidului Comunist Român, parte integrantă a concepţiei tovarăşului Nicolae Ceauşescu, de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate, sistematizarea teritoriului şi a localităţilor îmbină organic criteriile de eficienţă economică cu cele de ordin social, asigurând dezvoltarea armonioasă a teritoriului ţării şi organizarea pe baze ştiinţifice a cadrului în care trăiesc şi muncesc cetăţenii patriei noastre”, acesta era începutul unui articol în care ar fi trebuit să se prezinte lucruri legate de străzi, blocuri, imobile pentru instituţii, etc.

Clopotul sistematizare Nicolae Ureche

Continuarea este în aceleaşi registru, Nicolae Ureche remarcând că, tocmai se împlinesc  20 de ani de la îmbunătăţirea împărţirii administrativ-teritoriale a ţării şi creşterea numărului judeţelor „din iniţiativa secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu” . Autorul a simţit însă că nu a spus tot ce avea de zis şi în numărul 4860 din 5 februarie 1988 al „Clopotul” revine cu un text având acelaşi titlu - „Sistematizarea, de la deziderat la înfăptuiri”. Duhoarea comunistă se menţinea însă la acelaşi nivel, începutul articolului fiind definitoriu: „Unul din obiectivele deosebit de importante ale perioadei actuale, aşa cum sublinia tovarăşul Nicolae Ceauşescu, îl constituie înfăptuirea fermă, mai accelerată, a programelor de sistematizare, astfel ca până în ani 2000 să se încheie, în linii generale, şi la sate”. Iar continuarea… „Judeţul Botoşani s-a bucurat din plin de această politică plină de umanism, iniţiată şi susţinută cu consecvenţă de secretarul general al partidului, judeţul beneficiind de un amplu program de investiţii”.

Comunistul pupincurist din totalitarism, deputatul FSN-ist din zorii democraţiei

Toată poliloghia de sorginte PCR-istă are şi o concluzie: datorită sistematizării impuse de „mult iubitul şi stimatul” s-au dezvoltat şi extins capacităţile zonelor industriale din Botoşani şi Dorohoi. Nicolae Ureche, comunistul de vază care făcea ideologii politice despre sistematizare, a supravieţuit minunat revoluţiei. La doar doi ani după ce dădea lecţii PCR-iste de sistematizare a Botoşanilor, a ajuns să facă legi de sistematizare pentru o ţară întreagă. După alegerile din mai 1990, pe 18 iunie a fost validat deputat al Frontului Salvării Naţionale, în Parlament făcând parte din comisia pentru administraţie centrală şi locală, amenajarea teritoriului şi urbanism. Tot după revoluţie a mai fost şi consilier judeţean, iar acum este pensionar şi poate fi văzut deseori prin oraş plimbându-se fostul prefect ţărănist Alexandru Simionovici.

Clopotul sistematizare Nicolae Ureche 2

Revoluţia agrară a lui Jâtăraşu...

Tot de ziua lui Eminescu în „Clopotul” ni se oferă o adevărată pildă de comunism agrar sau de agricultură comunistă, cum vreţi să o luaţi, fiindcă rubrica are denumirea generică „Munca de partid”, supratitlu „În activitatea biroului de coordonare a activităţii politico-organizatorice de partid”, iar ca titlu „Stimularea investiţiei, sporirea răspunderii”. Începutul este la fel de ceauşist ca şi atunci când era vorba de sistematizarea lui Ureche. „Trebuie să acţionăm cu toată hotărârea pentru creşterea răspunderii şi a rolului fiecărei organizaţii de partid – sublinia tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al partidului, în magistralul Raport prezentat la Conferinţa Naţională a Partidului”. Textul o ia apoi spre nord-vestul judeţului, autorul aducând la cunoştinţa cititorilor că, „în spiritul acestui imperativ şi organizaţiile de partid” care-şi desfăşoară activitatea la CUASC Cândeşti „acţionează cu eforturi sporite pentru a înfăptui exemplar obiectivele noii revoluţii agrare”. Aşadar, remarcă producţiile la sfeclă de zahăr, lapte şi carne, la ovine de la Vârfu Câmpului, Mihăileni, Dersca, după care menţionează însă că, „au existat şi suficiente deficienţe!” „Pornind de la aceste rezultate, în noul an, biroul de coordonare a activităţii politico-organizatorice a luat măsura cunoaşterii programelor, pentru definitivarea sarcinilor de plan şi angajamentelor anuale, urmând ca acestea să primească girul adunărilor general de partid şi a adunărilor generale ce se vor desfăşura în cadrul cooperativelor agricole de producţie”. Ce măsuri politice s-au luat atunci la CUASC Cândeşti? De exemplu, fiecare membru al biroului de coordonare a fost repartizat pe o unitate sau subunitate economică şi s-au adoptat hotărâri pentru cunoaşterea „sarcinilor reieşite” din documentele Conferinţei Naţionale. Dar asta n-a fost tot, dincolo de realizările la hectar, mult mai importante erau cele care ţineau de îndeplinirea planului la atragerea de noi membru în partid. „Stabilirea perspectivei de primire în partid pe acest an, repartizarea sarcinilor pe fiecare membru de partid, planificarea şi organizarea discuţiilor individuale, dând prioritate comuniştilor aflaţi în conducerea organizaţiilor de masă şi obşteşti, precum şi acelor membri de partid care au avut lipsuri sau abateri. Lunar, la nivelul biroului de coordonare organizăm o analiză pe probleme ce fac obiectul vieţii interne de partid”, cam aşa arăta planul politic de la CUASC Cândeşti pe anul 1988. Şi asta nu era tot, se adăuga şi: „De asemenea, am stabilit măsuri de îmbunătăţire a activităţii membrilor biroului de coordonare în conducerea mai concretă a învăţământului politico-ideologic şi agrozootehnic de masă, în lumina exigenţelor formulate de tovarăşul Nicolae Ceauşescu”. Cine este autorul acestui înflăcărat articol? 

...Vajnicul PCR-ist, traseist de Ştefan Gheorghiu după revoluţie

Nimeni altul decât Mihai Jâtăraşu, secretar al biroului de coordonare a activităţii politico-organizatorice de partid CUASC Cândeşti. Omul s-a metamorfozat după revoluţie în PSDR-ist, PRM-ist, PSD-ist, PP-ist, PNG-ist şi ce-a mai fost nevoie, a devenit unul dintre cei mai longevivi oameni politici de după revoluţie. Cariera administrativă şi-a încheiat-o abia anul trecut, la 79 de ani, când şi-a terminat ultimul mandat de consilier judeţean. Făcând politică în atâtea partide, comunistul nostru absolvent de „Ştefan Gheorghiu” s-a priceput la toate. A fost membru în AGA de la SC Apa Grup SA, în consiliul de administraţie de la SC Locativa SA, în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică. În 2010 pensia îi ajungea deja pe la 1.500 de lei, considerabil peste salariul mediu net care se plăteşte în ziua de astăzi la Botoşani.

Eugen Niţură despre "magistrala cuvântare" a lui Ceauşescu

Numărul 4863 din 26 februarie 1998 din „Clopotul” prevedea, „1988, an hotărâtor în înfăptuirea noii revoluţii agrare”. Articolul avea ca obiect „recenta plenară lărgită” a Consiliului Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodăririi Apelor, acolo unde tovarăşul Nicolae Ceauşescu avusese o cuvântare care pentru participanţi a reprezentat „o înflăcărată chemare şi un însufleţitor program”. Cine a prezentat de la Botoşani documente pe marginea „însufleţitorului” program? Eugen Niţură, director general Direcţia Agricolă şi totodată preşedintele biroului executiv al Consiliului Judeţean al Agriculturii şi Gheorghe Groza, preşedintele Consiliului Uniunii Judeţene a Cooperativelor Agricole de Producţie. „Făcând o profundă şi exigentă analiză a activităţii desfăşurate în anul 1987”, dezbaterile au relevat „în lumina orientărilor şi sarcinilor reieşite din magistrala cuvântare” o mulţime de chestiuni. „Preocuparea pentru traducerea în viaţă a programelor speciale, pe domenii de activitate, extinderea experienţei avansate a unităţilor fruntaşe din ţară şi judeţ şi aplicarea întocmai a tehnologiilor de producţie, cu accent pe sporirea calităţii lucrărilor, s-a materializat în obţinerea unor recolte superioare anilor anteriori”. Nu au fost însă doar aspecte pozitive prezentate la întâlnirea cu tovarăşul. Astfel, „în spiritul exigenţelor formulate de tovarăşul Nicolae Ceauşescu”, s-a criticat modul defectuos de exploatare a sistemelor de irigaţii, „insistându-se asupra slabei preocupări manifestate pentru asigurare şi organizarea echipelor de udători”. Astfel, dintr-o analiză judeţeană a reieşit că IAS Cătămărăşti, IAS Dângeni, SMA Bucecea, Dragalina, Suliţa, CAP Rânghileşti, Avrămeni, Blândeşti au avut producţii sub plan.

„Trebuie să acţionăm ca adevăraţi revoluţionari”

Ca să îi „însufleţească” până la capăt pe agricultori, la rubrica "în agricultură”, acelaşi Eugen Niţură, anunţă într-un supratitlu că, „Se apropie momentul declanşării campaniei de primăvară”, titlul fiind unul cât se poate de mobilizator: „Însămânţările pregătite cu maximă răspundere”. Planul este ambiţios încă din primul paragraf, în care se anunţă că peste 200.000 de hectare urmează a fi însămânţate. La al doilea se trece deja la clasicul pupincurism comunist: „Sunt clare pentru toţi lucrătorii ogoarelor indicaţiile tovarăşului secretar general al partidului, preşedintele Republicii, aşa cum au fost date ele la plenara din februarie a.c. a Consiliului Naţional al Agriculturii. De asemenea, ştim cu toţii şi avem în vedere în mod obligatoriu observaţiile ce ni le-au făcut tovarăşul Nicolae Ceauşescu în anul trecut cu prilejul vizitei de lucru în judeţul nostru”. Care era observaţia de bază făcută de Ceauşescu? Să se însămânţeze mai timpuriu pentru a preveni seceta de primăvară.

insamantari Eugen Nitura

Urmează apoi o adevărată pildă de jurnalism comunist, o frază care se întinde în ziar pe 24 de rânduri, pe care nu ne-am permis să o tăiem aşa că o redăm în întregime. „Iată, luate la un loc argumente care ne determină pe noi cei ce lucrăm în agricultură, ca activişti de partid şi specialişti, să reflectăm adânc, deplin responsabil la modul cum acţionăm pentru ca, prin activităţi bine coordonate, să obţinem maximum de eficienţă – asigurând seminţelor cele mai bune condiţii de germinare de utilizare a umidităţii pentru răsărire şi înrădăcinare încât pe întregul parcurs al perioadei de vegetaţie – potrivit cu cerinţele fiecărui soi, fiecărei specii, să asigurăm dezvoltarea viguroasă a plantelor, vigoare în măsură să ne garanteze, alături de celelalte măsuri ce se vor aplica pe parcurs, toate condiţiile de a obţine producţii la nivelul exigenţelor noii revoluţii agrare”. Marea dorinţă a lui Eugen Niţură era să aibă candidaţi la „înaltul titlu” de „Erou al noii revoluţii agrare” şi, pentru ca „această aspiraţie să devină un fapt real” anunţa câteva obiective la însămânţatul timpuriu: 3210 ha de ovăz şi 8000 ha orzoaică de primăvară. Însă, „spiritul comunist, de exigenţă, ne înseamnă să nu fim mulţumiţi cu ceea ce am făcut până acum”, aşa că îşi propunea producţii medii la hectar de 40 tone la cartofi, 60 de tone sfeclă de zahăr şi 15-20 tone porumb ştiuleţi. Textul se încheia cu câteva îndemnuri mobilizatoare:
„Să acordăm cea mai mare atenţie folosirii pământului – redării în circuitul agricol a ultimei palme de teren neproductiv în prezent”
„Trebuie să acţionăm ca adevăraţi revoluţionari” pentru „înfăptuirea hotărârilor Congresului al XIII – lea şi Conferinţei Naţionale ale Partidului”.
„Şi apreciez, cu toată răspunderea, că dispunem de condiţii ca nivelul aportului agriculturii judeţului la dezvoltarea economică generală a acestor plaiuri poate să crească substanţial prin tot ceea ce facem acum fiecare unitate agricolă, în fiecare comună, aşa cum a indicat secretarul general al partidului la cea de-a IV – a Conferinţă pe ţară a preşedinţilor consiliilor populare”.

În comunism buni la agricultură, în democraţie buni la Eltrans, Apa Grup, Protecţia Plantelor, PRM şi partidul şefului SRI

Autor? „Ing.Eugen Nițură, vicepreședinte al Consiliului Popular Județean, director general DGA Botoșani”. Primul agricultor al judeţului din 1988 este întâiul PRM-ist al judeţului de după 25 de ani. Eugen Niţură este liderul filialei Botoşani a Partidului România Mare, iar în legislatura 2008 – 2012 a fost şi consilier judeţean. De-a lungul timpului a fost membru AGA la SC Apa Grup SA şi al consiliului de administraţie de la SC Eltrans SA. Agricultură, apă şi canalizare, transport electric, nici un ţel nu-i de neatins pentru un vajnic comunist.
Gheorghe Groza, cel care dădea lecţii la plenare, a încetat din viaţă după revoluţie, nu înainte de a fi la rândul său consilier judeţean şi a coordona la Botoşani Partidul Naţional Român înfiinţat de fostul şef al SRI, Virgil Măgureanu. A fost inclusiv director la SC Protect Plant SRL, societate înfiinţată de Consiliul Judeţean pe osatura fostei Direcţii de Protecţie a Plantelor, firma CJ sfârşindu-şi activitatea în faliment.

Hop şi directorul pe viaţă Gheorghe Dănilă

Tot din agricultură apare şi omul care s-a lăudat după revoluţie că a fost o viaţă director. „Răspunzând unor stringente cerinţe ale unităţilor agricole din judeţ privind asigurarea unor piese de schimb deficitare pentru tractoare şi maşini agricole, AEIPI Botoşani a luat iniţiativa organizării unei turnătorii de fontă, care va intra în producţie în cursul trimestrului viitor. Având o capacitate de rulare de 100 t anual turnătoria va utiliza, cu precădere, material refolosibil – fontă şi neferoase (De la Gheorghe Dănilă)”, se relata în numărul 4862 de vineri 19 februarie al „Clopotul”. Fostul comunist Gheorghe Dănilă a devenit după revoluţie PSDR-ist sau PNL-ist, ultima dată fiind aprig susţinut de Florin Ţurcanu pentru a rămâne director la Camera Agricolă Judeţeană, însă culmea, după ce ex-deputatul a devenit preşedinte la Consiliul Judeţean, nu şi-a mai câştigat funcţia din vremea mandatului lui Mihai Ţâbuleac.

Mama eroină care mulţumeşte partidului prin Iavorenciuc

În numărul 4861 din 12 februarie 1988 regăsim o adevărată odă închinată familiei, prezentată drept un „stup de albine”. Este povestea Aspaziei şi a lui Petru Leonte, care au cinci băieţi şi şapte fete „părinţii acestor copii strânşi precum cele 12 luni ale unui an îmbelşugat”. Cu o duzină de copii, cel mai mare de 27 de ani, cel mai mic abia pregătindu-se de clasa I, părinţii care se apropiau de 50 de ani nu se plângeau de greutăţi. Ba mai mult, mama se mira cum se vaită că au probleme părinţi cu doar unu sau doi copii, după care se închina partidului.  „Copiii pe care îi ai trebuie să îi creşti în spiritul muncii, al respectului faţă de muncă şi oameni. Să ştie de tată şi de mamă. Oriunde ar fi, să îşi aducă aminte de povaţa înţeleaptă a părinţilor. Copiii, precum îi creştem, aşa îi avem. Socotind, statul mi-a pus la dispoziţie o jumătate de milion de lei ca să îmi îngrijesc copioi corespunzător. Iar eu dau ţării copii pe măsură”, spunea Aspazia Leonte. Concluzia autorului? „O familie mare, împlinită, cu 12 spice de grâu, precum un an împlinit în toate cele 12 luni ale sale, aceasta e familia Aspazia şi Petru Leonte din Pomîrla”.

Gheorghe Iavorenciuc articol Clopotul

Inimii i-ai redat curajul / Rostind calea adevărului / Măreţia sudorii faptelor

Autorul, învăţătorul Gheorghe Iavorenciuc, revenea în numărul 4863 din 26 februarie 1988 cu o odă dedicată pensionarilor, la rubrica „Consemnări”: „A număra anii înseamnă a număra faptele”. În rezumat, vârstnicii comunei nu au astâmpăr şi muncesc în continuare, majoritatea la CAP, bineînţeles. De exemplu, „fostul impiegat de mişcare al Autogării Dorohoi – Vasile Atitieni, este proaspăt membru al CAP şi poartă zi de zi bucuria roadelor pământului. Treaba merge ca pe roate”. Şi asemenea lui Atitieni, „sutele de pensionari de la cooperativa agricolă îşi continuă munca pe ogor spre a da din pilda vieţii lor celor tineri sau se îngrijesc din gospodării”. Finalul este de-a dreptul emoţionant: „Bătrânii cei tineri ai Pomârlei, precum Stejarul, răsplătesc viaţa şi locurile cu fructele înţelepciunii, ale muncii şi perenităţii, dezvăluind între zâmbet şi lacrimi o mare dorinţă de ani mulţi, fericiţi şi sănătoşi. Ceea ce le dorim şi noi, din toată inima!” Acelaşi Gheorghe Iavorenciuc ne aduce şi poezia „Partidul”:Pe chipuri / Ai aşezat zâmbetul viu / Precum ninsoarea împăcată a florilor /  Peste mugurii primăverii / În ochi ai aprins lumina / Veşnicind flacăra nestinsă / A veacurilor însângerate. / Inimii i-ai redat curajul / Rostind calea adevărului / Măreţia sudorii faptelor. / Sufletului i-ai dăruit liniştea / Raza de început şi sfîrşit a gîndului liber. / Cu aurul de pîine  / al ogoarelor / ai sărutat fruntea copiilor / şi ai şoptit: / Acesta este chipul prezentului tău / Patrie.

Vă este frig? Mai puneţi fraţilor un rând de geamuri

În februarie 1988, în numărul 4860 din „Clopotul”, locuitorii din Botoşani deveneau principalii vinovaţi pentru lipsa căldurii. „Din nou despre căldura în apartamente” era titlul unui articol care poate mai firesc ar fi fost să se intituleze „Din nou despre frigul în apartamente”. Cititorilor li se aduce la cunoştinţă că EGCL a luat „o seamă de măsuri” pentru „conservarea căldurii în apartamente”. Printre altele, 3.500 ml de izolaţii la conducte au fost refăcute, iar la cererea a peste 100 de locatari echipele EGCL au curăţat calorifere şi au înlocuit „cu sprijinul consiliului popular municipal”, fireşte, caloriferele îngheţate…, ei aici, e aici, din vina cui? „Din vina locatarilor neglijenţi”. Practic, în text oamenii sunt făcuţi răspunzători de lipsa căldurii. „Toate acestea măsuri, ca şi altele, au contribuit, fără îndoială, la o conservare corespunzătoare a căldurii în apartamente, aspect, de altfel, sesizat, de mulţi locatari. Sunt însă, locatari care se mai plâng, că în apartamentele lor nu au căldură suficientă. Dar aceasta, evident, în cele mai multe cazuri, din cauza propriilor neglijenţe, a lipsei spiritului gospodăresc. Din controalele efectuate a rezultat, cu prisosinţă, această vină”. Şi ca totul să fie clar se dau şi câteva exemple: într-un apartament din Primăverii un calorifer funcţiona defectuos, fără ca locatarul să sesizeze acest aspect la EGCL, iar la locatara Mariu Jucu se repară totul degeaba pentru că la sufragerie, dormitor şi baie are câte un singur rând de geamuri. Concluzia? „E şi firesc ca asemenea neglijenţe să afecteze negativ gradul de căldură în apartamente”, iar soluţia pentru sporirea căldurii era „monumentală”, oamenii să-şi pună şi al treilea rând de geamuri.

Clopotul caldura apartamente
 
Inginer şef EGCL, tovarăşul inginer Dan Andraşcu recomandă:
-    Montarea celui de-al treilea rând de geam la apartamentele situate pe colţ, cu expunere nordică
-     Etanşiezarea geamurilor cu bandă purfix (care se poate procura din unităţile comerciale)
-    Montarea de praguri la uşile de la intrare în apartament, cât şi la celelalte dintre camere
-    Aerisirea încăperilor să nu depăşească o oră
„Se recomandă evitarea uscării lenjeriei în apartament, aerisirea băii după programul de apă caldă sau spălarea rufelor, ceea ce conduce la prevenirea condensului şi igrasiei pe pereţi”.
Şi Dan Andraşcu s-a stins după revoluţie, răstimp în care a condus ani buni Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani.

De la "tovarăşul Mihai Baltă" la "tovarăşul liberal Nelu Ciornei"

Acelaşi prime numere ale Clopotului de acum un sfert de veac ni-i mai aduc în prim plan, printre alţii, şi pe Viorel Alexandru, cu un text strict financiar însă, fără referiri politice, pe „tovarăşul Mihai Baltă” de la Întreprinderea de Gospodărie Comunală, dar şi pe „Ing.Nelu Ciornei, vicepreşedinte al Consiliului Popular al oraşului Dorohoi”, care face apologia sistematizării celui de-al doilea municipiu al judeţului. În numărul 4863 din 26 februarie 1988 autorul informează că, demarată în 1960, sistematizarea a început în realitate la Dorohoi abia după…  Congresul al IX – lea. „Cele 6.200 de apartamente construite în ultimii 25 de ani, grupate în unităţi urbanistice complexe – cartierul Al. I. Cuza, Olinescu, Gheorghe Doja, Plevna, Victoria şi zona centrală a oraşului şi care conturează personalitatea urbană a Dorohoiului sunt o transpunere în practică a orientărilor şi indicaţiilor secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşesc, asupra sistematizării locuinţelor”. Aşadar, tot spiritul vizionar al „Cârmaciului” a făcut urbanism la Dorohoi, determinând autorităţile din municipiu să urmărească permanent utilizarea raţională a terenului şi resurselor locale.

Nelu Ciornei sistematizare Dorohoi

„Beneficiind de politica ştiinţifică a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor ţării, la Dorohoi s-a conturat o puternică zonă industrială”, punându-se în funcţiune în două decenii IMUGDP, secţia porţelan şi vitrus a ISP, ateliere lemn-metal şi cuptoare la IJPIPS, s-a extins întreprinderea de confecţii  „Orientările date sistematizării de Plenara CC al PCR din 23-24 iunie 1986 au deschis noi orizonturi dezvoltării economice şi sociale a oraşului”. Astfel, s-a redus suprafaţa construibilă cu 100 hectare, care a fost redată agriculturii. Nu lipseau planurile măreţe. Până la sfârşitul cincinalului se promitea racordarea a încă 1.585 apartamente la reţeaua de gaz, iar în celălalt cincinal sistematizarea cartierelor „Jijia” şi „Republicii” prin construirea a încă 3.700 de apartamente, „îndeplinirea acestor obiective de natură să ridice oraşului Dorohoi pe noi trepte de civilizaţie şi progres”.Nelu Ciornei a încercat să-şi ridice oraşul spre noi culmi de civilizaţie şi progres şi după revoluţie, când din comunist s-a făcut liberal, calitate în care în trecutul mandat dădea lecţii de urbanism, sistematizare şi construcţie în Consiliul Local Dorohoi în legătură cu reabilitarea Bulevardului Victoriei. Victorie şi atât, nu Victoriei Socialismului.

Sergiu BĂLĂŞCĂU

CITEŞTE ŞI:
REMEMBER : Revoluţionari de Botoşani, de la senator şi ofiţeri, la patron şi turnător
REMEMBER : Botoşani – 20 de ani sub papucul securiştilor şi turnătorilor

Urmărește-ne și pe Google News

Dosarul șpăgilor: Doina Caba și-a tras soțul în infracțiuni, șefa de la ATI plină de datorii dar cu mașină de peste 100.000 de euro – AVERILE șefelor arestate de la spital
Spitalul este zguduit de arestările VIP-urilor care au ajuns în cătușe.Neașteptate în ancheta de la Spitalul Județean Mavromati aflată în derulare la DNA Suceava sunt mai degrabă numele unora dintre cei implicați.
”Descoperirea” din canal: Muncitorii de la ”Apă” NU ar avea, de fapt, salariul minim pe economie - Nimeni nu prea ia sub 3.000 de lei
Ideea salarizării muncitorilor din echipajele de intervenții ale Nova Apaserv la nivel minim care circulă pe piață de ani la rând este una falsă.O susține conducerea companiei județului prin calcule făcute cu titlu de exemplu dar și sindicaliștii de la nivelul unității.
Parada Erorilor de Ziua Națională a României: cine și de ce a furat startul, unde au dispărut avioanele
1 Decembrie 2023 va rămâne probabil în memoria colectivă a botoșănenilor ca fiind Ziua Națională în care erorile s-au ținut lanțBotoșăneanul a încercat să afle ce s-a întâmplat și a discutat cu șefii instituțiilor implicate în organizarea evenimentului
Magistrații și-au mărit salariile retroactiv! La Botoșani un fost procuror va primi 50.000 de euro: Îmi tremura pixul în mână
250.000 de lei sau 50.000 de euro este suma pe care urmează să o primească un fost procuror de la Botoșani, într-o singură tranșă.Asta alături de un alt „cadou” oferit de colegii magistrați activi: majorarea pensiei de serviciu, cunoscută publicului larg drept „specială”.
Mesajul care poate fi decisiv în dosarul morții Alexandra Ivanov: Tânăra a trimis zeci de SMS-uri, unul singur amintit în anchetă
Alexandra, tânăra mamă din Botoșani care a murit în Maternitate în dimineața zilei de 18 august 2023 a trimis numeroase mesaje în ultima noapte din viața sa.Familiei, doctorului curant dar și celui care se afla de gardă. Mesajele au fost identificate la percheziția informatică efectuată ulterior decesului.
Facturi de aproape 2.000 de lei la apă în comuna fără... apă: Se plătește apa din fântâni – DOCUMENT
Unele persoane juridice din comuna Blândești au primit toamna aceasta de la Administrația Bazinală de Apă (ABA) Prut – Bârlad documente privind actualizarea abonamentelor de utilizare / exploatare a resurselor de apă care prevăd scumpiri drastice.
Ordonanța lui Ciolacu strânge cureaua, dar nu prea: Oameni dați afară din primării doar „pe hârtie”! Primar: Trebuie să plec eu și cu vicele obligatoriu
Întâi a fost un proiect de ordonanță peste care s-a intervenit succesiv și care a paralizat practic activitatea din instituțiile publice vizate.Bugetarii erau mai degrabă preocupați să citească paragrafele care i-ar afecta direct și care i-ar fi lăsat fără o bună parte din salarii ori mai rău, chiar fără locul de muncă.
Este OFICIAL: Drumul Botoșani – Târgu-Frumos rămâne cu piatră spartă, gropi și alunecări de teren la granița dintre județe, se lucrează la un nou proiect
În timp ce prefectul, președintele Consiliului Județean și unii parlamentari ai Puterii își fac deja poze de la întâlniri pe tema autostrăzii Pașcani – Suceava, care ar urma să asigure conectivitatea județului cu Autostrada Moldovei (A7) și Autostrada Unirii (A8), la granița Botoșaniului cu Iașul este dezastru.
Angajații unei benzinării, la băut și fumat alături de alți oameni, la câțiva metri de un rezervor GPL, stația NU are autorizație de mediu – VIDEO & GALERIE FOTO
Mai mulți cetățeni din satul Hudum au reclamat autorităților că trăiesc cu teama unei tragedii din cauza unei stații GPL situate în apropierea drumului Botoșani – Suceava. Oamenii susțin că SKID-ul respectiv este amplasat ilegal și au solicitat ridicarea autorizației.
Reforma administrativă: CINCI instituții ar urma să dispară la Botoșani, cu tot cu directorii din fruntea lor
Proiectul legislativ privitor la unele măsuri fiscale aplicate în mediul privat, dar și cu o serie de măsuri care afectează aparatul de stat a intrat în transparență decizională.Mai multe instituții publice ar urma să dispară inclusiv la Botoșani prin desființare, comasare sau absorbție.
Procurorii de la Suceava, ”undă verde” pentru intrarea familiei cu cererea de peste 7 milioane de euro în dosarul decesului Alexandrei - MOTIVAȚII oficiale
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel a preluat dosarul privitor la moartea Alexandrei Ivanov în data de 29 august 2023, la 11 zile de la deces. Suspect la acest moment în ancheta penală este medicul care se afla de gardă în noaptea de 17 spre 18 august 2023, în Maternitatea Botoșani.
Pietre, pământ și nori de praf pe Botoșani – Târgu-Frumos în ziua când drumul trebuia să fie gata, contractul se termină fără să se mai asfalteze la intrarea în județ – VIDEO & GALERIE FOTO
Promisă de trei decenii, reabilitarea drumului Botoșani – Târgu-Frumos nu este gata nici după ce s-au alocat fondurile necesare, s-a organizat o licitație, a fost desemnat un câștigător și a expirat și termenul, prelungit și el, de executare a lucrărilor.
Nu este vreo glumă! Firma cu explozia din Crevedia are sediu și la Botoșani și stație GPL într-o intersecție din centrul orașului – GALERIE FOTO
Compania căreia îi aparține stația GPL din Crevedia care a explodat sâmbătă seară are sediu secundar la Botoșani, într-un imobil pe care îl deține în baza unui contract de vânzare-cumpărare datat pe 20 ianuarie 2020.
Alexandra e peste tot! Caz tras la indigo: Mămică din Botoșani internată la Maternitate, mesaje fără răspuns către doctoriță! Copilul născut cu afecțiuni
Raluca și Andrei Bucșă sunt doi tineri din Botoșani care și-au dorit nespus să devină părinți.Ceea ce ar fi trebuit să fie cea mai frumoasă experiență din viața lor s-a transformat într-un coșmar. Iar povestea lor seamănă aproape identic cu ceea ce i s-a întâmplat Alexandrei. Doar că în cazul tinerilor Raluca și Andrei, din fericire, experiența din Maternitate nu s-a terminat cu o tragedie.
Botoșani, județul în care oamenii mor pe capete în șanțuri betonate adânci până la 2 metri: O să desenăm câte un cap de mort pe fiecare podeț VIDEO & GALERIE FOTO
16 iulie 2023 CerchejeniUn tânăr de 22 de ani a murit după ce s-a izbit într-un cap de pod...
Heliportul modern construit la Botoșani cu bani europeni a devenit muzeu, elicopterele SMURD aterizează tot pe coclauri
Cerut, obținut și... nefolosit. Este pe scurt povestea heliportului de la Botoșani unde teoretic ar fi trebuit să aterizeze deja elicopterul medical care preia cazurile grave cu pacienți botoșăneni. Într-un românism specific sistemului bugetar, este posibil ca acest lucru să se întâmple și în realitate. Dar peste vreo doi ani.
Dorohoianca demisă de la București pentru ”ororile din cămine” a ajuns în aceeași zi director la Botoșani și a plecat în concediu
Chiar dacă informația privind destituirea Cristinei Anton din funcția de director general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a fost făcută publică pe 10 iulie, social-democrata și-a pierdut postul încă din data de 7 iulie.
Scandal feminin în PNL pentru șefia grupului din Consiliul Județean, s-a lăsat cu vorbe grele
Totul ar fi pornit de la o interpelare politică pe care Mirela Saucă a avut-o în ultima ședință ordinară de Consiliu Județean, în care a reproșat că liberalii nu sunt invitați la tăieri de panglici la care participă pesediștii. În replică, Doina Federovici le-a transmis să-și desemneze un lider de grup cu care să se poată discuta din timp astfel de lucruri.
Primăria pregătește proces pentru a prelua Casa Sindicatelor: Clădirea nu are proprietar / Construită din banii botoșănenilorFOTOGALERIE
Va fi probabil unul dintre cele mai provocatoare procese în care va fi implicată Primăria Botoșani iar miza este una pe măsură.Precedentul a fost deja creat în urmă cu un deceniu când a fost pornit valul de litigii pentru stabilirea proprietarului de drept al acestor imobile.
Investiția la drumul Botoșani – Târgu Frumos a avansat cu numai 3% în două luni, după ce s-a mărit valoarea contractului cu statul, constructorul cere extinderea termenului de execuție – VIDEO & GALERIE FOTO
După doi ani în care teoretic au fost efectuate lucrări de modernizare, cel mai important drum național pentru Botoșani prezintă o imagine a neputinței și a modului în care sunt onorate contractele cu statul în România. Șansele ca această arteră să fie finalizată la termen sunt extrem de mici.
Cum Iavorenciuc a scris o poezie asa frumoasa adresata partidului..... nu se poate .... Iavorenciuc nu ascris asa ceva.....ha ha ha .... parca mai ieri arata cu degetul pe altii.... ha ha ha
21 februarie 2013, 17:03
legea LUSTRATIEI ,ASTA REZOLVA DEMULT ACEASTA PROBLEMA,dar cine sa o aplice?
19 februarie 2013, 06:42
mai sapă domne, hai mai sapă........lasă boşorogii ăştia.....ca ne-am lamurit cu ei demult.........hai spune şi arată , pune deştul pe toţi care sunt în funcţii de conducere, după 89, inclusiv azi.............toţi, da toţi sunt la fel ca jghebii ăştia. au profitat şi profită de statutul excomunist.....e de altfel o condiţie de bază ca să fie pusi politic pe functii.......ia-i larând şi ai să vezi.......da, bine tre să intrebi seful daca ai voie sa spui de toti?!
18 februarie 2013, 15:40
Comunistii de ieri continuatorii traditiilor bolsevico - ceausiste de azi . Uite d'aia au trecut degeaba 23 si mai bine de ani . Si cind te gindesti ca urmasii lor vor fi continuatorii traditiei parintesti sa nu ne mai miram ca desi avem si tineri in politica treaba merge ca si acum mai bine de 23 de ani . CINSTE LOR, SLAVA LOR, GLORIE PARTIDELOR ! punct .
18 februarie 2013, 12:24
Bravo,Sergiule! Scrie un SERIAL despre TOTI activistii de baza din "iepoca de aur' care ACUM ,TOT EI, inca mai "activeaza" din greu!Ar fi F. INTERESANT!
18 februarie 2013, 12:12
TOATE AU JUSTIFICARE IN BINE LA VREMEA LOR. DAR CUM INVATATORUL IAVORENCIUC ERA VAJNICUL PROPAGANDIST AL COMUNISMULUI???OARE IN DOSARUL SECURITATI APARE CU ACEST VICIU DE MORALIST AL IPOCI DE AUR COMUNISTA? DL MUHA EL,ADUCEA OSANALE ORANDUIRI COMUNISTE IAR MATALE IL LUCRAI PE LA SPATE CU SECURITATE SI ACUM SE DA MARE REZIDENT. DL INVATATOR ASCUNDE DOSARUL ,CA MAI INTAI COMUNISMUL TE A FACUT INTELECTUALSI APOI MANCATOR .......
18 februarie 2013, 08:51
Sondaj
Doriți comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale?
Da
Nu
Nu votez
Declaraţia zilei
„Pe Olga o cunosc de foarte mult timp. O cunosc de vreo 13 ani. Este o femeie absolut minunată și orice bărbat ar fi norocos să fie într-o relație cu ea. Îmi este o prietenă foarte bună și îmi aduce multă liniște în perioada ...
answear.ro%20
inpuff.ro
fashiondays.ro
Vremea
astăzi
Botosani
4.5 o C
Dorohoi
4.5 o C
Bucecea
3.1 o C
Darabani
3.2 o C
Saveni
4.8 o C
Ştefăneşti
2.5 o C
Horoscop
astăzi
app traffic statistics
© Copyright 2009 - 2024 Botoşăneanul. Toate drepturile rezervate.