Ştiri
ANUNȚURI Consiliul Județean Botoșani

În această rubrică găsiți convocări ale Consiliului Județean și alte anunțuri trimise de această instituție.

30 iulie 2020Consiliul Județean Botoșani, mun. Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, Județul Botoșani, cod fiscal 3372955, tel. 0231/514712, fax 0231/514715, organizează licitație publică conform OUG 57/2019 și HCJ Botoșani nr.20/2020 în vederea închirierii unui spațiu în suprafață totală de 66,91 mp, aparținând domeniului privat al Județului Botoșani, amplasat la et. II al „Dispensarului urban cu farmacie nr. 2”, situat în mun. Botoșani, str. Independenței nr.7, compus din două încăperi, în suprafață de 12,85 mp și 17,62 mp, spațiu comun imobil de 10,20 mp și spațiu comun etaj de 26,24 mp.

La licitație pot participa persoane fizice sau juridice, române sau străine.


Documentația de atribuire se obține de la Direcția Administrarea Patrimoniului, cam. 322.


Costul documentației de atribuire: 20 lei.


Garanția de participare în sumă de 402,00 euro, se va achita în lei la cursul BNR din data publicării anunțului, la casieria Consiliului Județean Botoșani, cam.301.


Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.08.2020, ora 16.00.


Data limită de depunere a ofertelor: 25.08.2020, ora 16.00.


Licitația va avea loc în data de 26.08.2020, ora 10.00 la Consiliul Județean Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, mun. Botoșani, cam. 421- Sala de ședințe.


Instanța competentă pentru soluționarea litigiilor: Judecătoria Botoșani, mun. Botoșani, bd. M. Eminescu nr. 38, tel. 0231/511 017, fax. 0231/512915, e-mail: [email protected]


Data transmiterii anunțului pentru publicare: 30.07.2020.


Relații suplimentare la tel nr. 0231/514712, int. 3221.


PREȘEDINTE, Costică MACALEȚI

 

 

 

23 iulie 2020
Președintele Consiliului Județean Botoșani
În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 180 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 29 iulie 2020, ora 10:00. Modalitatea de desfășurare a ședinței va fi în sistem de audioconferință.
Proiectul ordinii de zi cuprinde:

 

1. Interpelări.

 

2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Andrieș Valerian. (Proiect nr. 91 din 06.07.2020)

 

3. Proiect de hotărâre privind validarea alegerii domnului Lazarovici Cristian-Laurențiu în calitate de consilier judeţean. (Proiect nr. 95 din 16.07.2020)

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reparații clădire Bibliotecă – interior și exterior”, sat Ipotești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani. (Proiect nr. 92 din 13.07.2020)

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de vânzare a unui spațiu cu destinația de cabinet medical aflat în domeniul privat al Județului Botoșani, situat în Municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 57. (Proiect nr. 94 din 15.07.2020)

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de vânzare a unui spațiu cu destinația de cabinet medical aflat în domeniul privat al Județului Botoșani, situat în Municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 57. (Proiect nr. 99 din 21.07.2020)

 

7. Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri de interes public județean și aprobarea trecerii unui bun din domeniul public al județului Botoșani în domeniul privat al județului Botoșani pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării. (Proiect nr. 98 din 17.07.2020)

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 30.06.2020.  (Proiect nr. 93 din 14.07.2020)

 

9. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi (CIA) Dorohoi, judeţul Botoşani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. (Proiect nr. 101 din 22.07.2020)

 

10. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi (CIA) „Sf. Ioan” Bucecea, judeţul Botoşani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. (Proiect nr. 100 din 22.07.2020)

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unor servicii sociale, a organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. (Proiect nr. 102 din 22.07.2020)

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Muzeul Județean Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani. (Proiect nr. 96 din 16.07.2020)

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani. (Proiect nr. 97 din 16.07.2020)

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare „Locuință protejată Venus” înființat în cadrul structurii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. (Proiect nr. 103 din 22.07.2020)

 

15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții pe anul 2020. (Proiect nr. 104 din 22.07.2020)

 

16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Propunerilor de încadrare a drumurilor județene pe niveluri de viabilitate în timpul iernii 2020 – 2021” și a „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii pe drumurile județene din județul Botoșani, iarna 2020-2021”. (Proiect nr. 105 din 22.07.2020)

 

17. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani din data de 25 iunie 2020.

 

18. Diverse:
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (ianuarie – iunie 2020).

 

Președinte, Costică Macaleți

 

Președintele Consiliului Județean Botoșani 

 

 

19 iunie 2020

 

 

Președintele Consiliului Județean BotoșaniÎn conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 180 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 25 iunie 2020, ora 10:00

Modalitatea de desfășurare a ședinței va fi în sistem de audioconferință.

 
Proiectul ordinii de zi cuprinde:

 

1. Interpelări.


2. Proiect de hotărâre privind validarea alegerii domnului Popa Manuel în calitate de consilier judeţean. (Proiect nr. 81 din 12.06.2020)


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unității de Asistență Medico-Socială Sulița din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani. (Proiect nr. 83 din 17.06.2020)


4. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, pentru anul şcolar 2020 – 2021. (Proiect nr. 84 din 17.06.2020)


5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor școlare pentru elevii Școlii Populare de Arte „George Enescu” Botoșani, pe anul școlar 2020 – 2021. (Proiect nr. 82 din 16.06.2020)       

  
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren situat în municipiul Botoșani, str. Marchian nr. 11, aflat în domeniul public al județului Botoșani și în administrarea Spitalului Județean „Mavromati” Botoșani. (Proiect nr. 85 din 18.06.2020)


7. Proiect de hotărâre privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Botoşani. (Proiect nr. 86 din 18.06.2020)


8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani. (Proiect nr. 87 din 19.06.2020)


9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019. (Proiect nr. 74 din 20.05.2020)


10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții pe anul 2020. (Proiect nr. 88 din 19.06.2020)


11. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani din data de 27 mai 2020.


12. Diverse:
                 - Raport de audit financiar nr. 5.924 din data de 30.04.2020 a Camerei de Conturi Botoșani;
                 - Decizia nr. 12/2020 a Camerei de Conturi Botoșani.

 

 

Președinte, Costică Macaleți
 

 

29 mai 2020

 

 


Proiect:    
    
     
U.A.T. Județul Botoșani, în parteneriat cu județul Iași, implementează proiectul  „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani- Iaşi”,  cod SMIS 112979 , finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională şi locală, Prioritatea de investiţii 6.1.Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de coeziune economică şi socială la nivelul judeţelor Botoşani şi Iaşi, prin îmbunătăţirea infrastructurii de transport şi facilitarea accesului la rutele naţionale şi europene din regiune, interconectarea la reţelele de transport judeţene cu acces la reteaua TEN-T şi la Polul de creştere Iaşi.Obiectivul de investiții este unul complex, fiind necesară modernizarea 106,265 km de drumuri județene din judeţele Botoşani şi Iaşi, reabilitarea a 9 poduri existente, construirea a 3 poduri noi, amenajarea a 5 treceri la nivel cu calea ferată, etc.Valoarea totală a proiectului  este de 475.545.296,02  lei (inclusiv TVA) din care valoarea totală eligibilă este 313.935.153,71 lei iar durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni.În vederea achiziției contractului de execuție lucrări, cele 5 tronsoane de drum județean ce vor fi reabilitate și modernizate au fost grupate în 3 loturi, astfel:1.    LOTUL 1 în lungime totală de 29 km este compus din :
•    Tronsonul I: DJ 282 H, situat în U.A.T. Iași, asigură legatura între: Șipote și limita județului Botoșani, străbătând localitățile Sipote, lazu Nou până la limita cu județul Botoșani.
•    Tronsonul II: DJ 282 H, situat în U.A.T. Botoșani asigură legatura între: limita județului lași - Rediu - Răuseni - Călărași, străbătând localitățile Rediu, Răuseni, Pogorâți până la intrarea în Călărași.
•    Tronsonul V: DJ 294, situat în U.A.T. Botoșani, asigură legătura între (DJ 282 ) Dângeni – Mihălășeni.2.    LOTUL 2 în lungime de aprox. 51 km este reprezentat de:
•    Tronsonul III: DJ 282, situat în U.A.T. Botoșani și asigură legătura între (DJ 282H ) Răuseni - Todireni -Albești - Trușești -Dângeni – Hănești, străbătând localitățile Răuseni, Hlipiceni, Todireni, Florești, Jijia, Buimăceni, Albești, Mășcateni, Trușești, Buhăceni, Dângeni, Hănești.3.    LOTUL 3 în lungime de aprox.26 km este reprezentat de:
•    Tronsonul IV: DJ 297, situat în U.A.T. Botoșani și asigură legătura între: DN 29D - Blândești - Cerchejeni - Sulița Cheleș - Lunca - Cernești - Todireni (DJ 282), străbătând localitățile Silișcani (comuna Gorbănești), Blândești - Cerchejeni - Sulita - Cheles (comuna Sulita) - Lunca - Cernesti - Todireni.                                                           
În data de 28.05.2020 a avut loc deschiderea ofertelor pentru atribuirea lucrărilor de execuție pe cele 3 loturi.


Au fost depuse câte 5 oferte pentru Lotul 1 și câte 6 oferte pentru Loturile 2 și 3, de către un număr de 10 firme, ofertele urmând a fi supuse evaluării.
,,Este cel mai amplu și complex proiect de investiții al Județului Botoșani, de care vor beneficia atât cei aproximativ 54.300 de locuitori de pe traseul axei rutiere, cât și întreaga comunitate care tranzitează județul și suntem extrem de optimiști în ceea ce privește atingerea obiectivelor asumate privind dezvoltarea infrastructurii rutiere și creșterea accesibilității, conectivității și mobilității populației contribuind la dezvoltarea economico- socilaă a județului și implicit a regiunii de nord-est a României”, a declarat președintele Consiliului Județean Botoșani, dl.Costică Macaleți.
 

 

21 mai 2020

 

Președintele Consiliului Județean Botoșani,

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 180 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 27 mai 2020, ora 1000. Modalitatea de desfășurare a ședinței va fi în sistem de audioconferință.
 

Proiectul ordinii de zi cuprinde:

 

1. Interpelări.


2. Proiect de hotărâre privind validarea alegerii doamnei Sandu Otiliea în calitate de consilier judeţean. (Proiect nr. 68 din 18.05.2020)


3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Botoşani. (Proiect nr. 70 din 19.05.2020)


4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati din str. Marchian nr. 11, Botoșani”. (Proiect nr. 65 din 14.05.2020)


5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire sediu administrativ și împrejmuire proprietate la U.A.M.S. Mihăileni, comuna Mihăileni, str. Siretului, nr.1, Județul Botoșani”. (Proiect nr. 71 din 19.05.2020)


6. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice și juridice bugetului propriu județean, începând cu anul 2021. (Proiect nr. 55 din 06.04.2020)


7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local şi al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019. (Proiect nr. 66 din 14.05.2020)


8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019. (Proiect nr. 67 din 14.05.2020)


9. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani. (Proiect nr. 69 din 19.05.2020)


10. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de vânzare a unui spațiu cu destinația de cabinet medical aflat în domeniul privat al Județului Botoșani, situat în Municipiul Botoșani, str. Independenței nr. 7. (Proiect nr. 73 din 20.05.2020)


11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractelor de delegare „Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani”, încheiate pentru cele cinci zone de operare din Județul Botoșani. (Proiect nr. 75 din 21.05.2020)


12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019. (Proiect nr. 74 din 20.05.2020)


13. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a județului Botoșani. (Proiect nr. 72 din 20.05.2020)


14. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 118 din 24.08.2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani, stabilirea indemnizaţiei de şedinţă, precum şi desemnarea secretariatului executiv. (Proiect nr. 78 din 21.05.2020)


15. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Judeţean Botoşani din data de 30 aprilie 2020 și 08 mai 2020.


16. Diverse.

 

Președinte,

Costică Macaleți

 

 

 

21 mai 2020

 

 

Președintele Consiliului Județean Botoșani,

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (1) și alin. (3), art. 180 alin. (1) şi art. 191 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă extraordinară, pentru data de 22 mai 2020, ora 10:00.

Modalitatea de desfășurare a ședinței va fi în sistem de audioconferință.

 

Proiectul ordinii de zi cuprinde:

 

        1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2020. (Proiect nr. 76 din 21.05.2020)

 

        2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 110 mp, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Suharău, pentru funcționarea unui cabinet medical individual. (Proiect nr. 77 din 21.05.2020)

 

Președinte,

Costică Macaleți

 

 

7 mai 2020

 

Președintele Consiliului Județean Botoșani, 

 

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (1) și alin. (3) şi art. 191 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă extraordinară, pentru data de 8 mai 2020, ora 1000.
Locul desfășurării ședinței va fi sediul Consiliului Județean Botoșani, unde vor fi prezenți președintele Consiliului Județean Botoșani, vicepreședinții Consiliului Județean Botoșani și secretarul general al județului, consilierii județeni urmând a participa la ședință prin mijloace electronice de comunicare.

 

Proiectul ordinii de zi cuprinde:

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Andrioaie Mariana. (Proiect nr. 63 din 05.05.2020)


2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2020. (Proiect nr. 64 din 07.05.2020).

 

FAZA ZILEI: Iftime a dat nas în nas cu primarul (ne)susținut: Nu știam cine stă așa supărat aici – FOTOGALERIE
Depunerea jurământului de către noii consilieri județeni a fost unul plin de premiere. Iar una dintre acestea a fost prezența la ceremonie a președintelui Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură (CCIA) Botoșani.
O gospodină din Botoșani a făcut TREI greșeli uriașe și a rămas fără casă – FOTOGALERIE
O femeie din Botoșani a avut parte de o experiență pe care nu o va uita probabil niciodată.
Daniel Câșlariu, singurul care a luat cuvântul la jurământul aleșilor de la CJ: Vreau că voi să fiți eroii noștri de aceea v-am acordat votul nostru de încredere VIDEO
Singurul care s-a arătat interesat să ia cuvântul la ceremonia de învestire a președintelui Consiliului Județean Botoșani și a noilor consilieri a fost liderul Asociației Grup Civic.
Doina Federovici a depus jurământul în fața soțului și a fiicei, s-a făcut coadă... de flori – FOTO&VIDEO
Pentru prima dată în istoria postdecembristă a Botoșaniului, Consiliul Județean va fi condus într-un mandat de 4 ani de zile de o doamnă.
Doina Federovici, la depunerea jurământului: Biroul meu și al colegilor va fi în județ, printre botoșăneniVIDEO
Președintele Consiliului Județean, Doina Federovici a avut un discurs pentru ședința de învestire pe care l-a rostit în fața celor aflați în sală, colegi sau invitați prin care a adresat mulțumiri pentru prezență, una mai puțin numeroasă având în vedere contextul epidemiologic.
Controale la microbuzele școlare: Elevii botoșăneni instruiți de polițiști, s-au dat și amenzi
În perioada 21-23 octombrie 2020, polițiștii botoșăneni din cadrul structurilor de ordine publică și poliție rutieră, sub coordonarea Biroului de Siguranță Școlară, au acționat pe linia transportului școlar și siguranței elevilor din județul Botoșani.
Cătălin Silegeanu, mici contre către adversari din sediul Pro România: PNL-ul visează la patru deputați
În cadrul unei conferințe de presă, Cătălin Silegeanu a declarat că este mândru că face parte din partidul Pro România.
Măsuri urgente dispuse de prefect în urma poluării masive, s-a făcut și vidanjarea - FOTOGALERIE
Ca urmare a poluării accidentale din data de 19 octombrie 2020 și continuării acesteia, evacuare de levigat provenit din Depozitul Ecologic de Deșeuri Stăuceni, Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene periculoase, poluări de ape, eșecul utilităților publice/cedări de baraje din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani s-a întrunit de urgență pentru a se lua măsuri de stopare a deversării levigatului pe cursul apei Burla care alimentează acumularea piscicolă de la Sulițoaia.
România a depășit astăzi pragul de 5.000 de îmbolnăviri pe zi – SITUAȚIA de la Botoșani
Până astăzi, 23 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 201.032 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 144.429 de pacienți au fost declarați vindecați.
Loading...
Primarul orașului Ștefănești învestit în funcție - FOTOGALERIE
Și primarul orașului Ștefănești a fost învestit astăzi în funcție.
Roxana Țurcanu, din sediul Pro România: Vom avea doi deputați și un senator
Candidatul Pro România pentru Senat, Roxana Țurcanu, a luat parte astăzi la conferința de presă ce a avut loc la sediul partidului.
ACUM: Ceremonie cu invitați speciali pentru noii aleși de la Consiliul Județean, depunere de jurământ în cadru atipic – FOTO & VIDEO
 În aceste momente la Casa de Cultură a Sindicatelor este în plină desfășurare ceremonia de învestire a noului președinte al Consiliului Județean și a unei părți din cei 32 de consilieri județeni, aleși pe liste la alegerile locale din 27 septembrie 2020.
Pro România se pregătește pentru alegeri cu un program anticriză: Vom veni și cu un premier care să poată să implementeze aceste măsuri
O nouă conferință de presă a avut loc vineri la sediul Pro România Botoșani. Au luat parte Mihaela Huncă, Roxana Țurcanu și Cătălin Silegeanu. 
Tras pe dreapta la un control de rutină, un șofer nici nu a reușit să coboare din mașină
Polițiștii s-au îngrozit când au văzut ce alcoolemie a rezultat la etilotest.
Loading...
Polițiștii sunt peste tot, controale și AMENZI pe bandă rulantă în întreg județul
Peste 1.000 de persoane legitimate în ultimele 24 de ore, polițiștii au descins și în magazine sau mijloace de transport persoane.
Anti-COVID cu portavocea, pompierii botoșăneni ies în stradă cu mesaje pentru populație
Salvatorii botoșăneni se vor deplasa cu autospeciale de primă intervenție și comandă în zonele aglomerate și pe străzile localităților vizate.
Atacat cu toporul pe uliță, agresor trimis în judecată după patru ani
Făptașul se află în acest moment în arest la domiciliu.
Chiar și în vreme de pandemie: Mii de persoane și-au găsit de muncă în acest an, la Botoșani
În perioada ianuarie-septembrie 2020, urmare a serviciilor și măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă oferite de  AJOFM Botoșani, 4.074 persoane au fost încadrate în muncă, dintre care 1.547 femei.
Firma din Botoșani nevoită să deschidă trei magazine în județ după ce exportul către SUA s-a blocat
Cu 45.000 euro, a deschis trei magazine proprii în judeţul Botoşani, după ce exportul a fost întrerupt de coronavirus.
Marius Croitoru, înaintea partidei cu Gaz Metan Mediaș: A venit momentul să punem capăt seriei de rezultate negative
Antrenorul celor de la FC Botoșani a avut și un mesaj pentru jucătorii care nu au reușit să se transfere încă la un alt club.
astratex.ro
Sondaj
Credeți că o vom duce mai bine după alegerile din 27 septembrie?
Da
Nu
Va fi la fel
Declaraţia zilei
„Nu ne-am dorit aceste alegeri pentru că noi am pus și punem pe primul loc sănătatea botoșănenilor, educația copiilor noștri, sănătatea bunicilor și părinților noștri și nu suntem de acord cu aceste alegeri. Ne-am î ...
starshiners.ro%20
fashiondays.ro
Curs valutar
ieri
EUR
Euro
4.8744 lei
USD
Dolarul SUA
4.1145 lei
CHF
Francul elveţian
4.5485 lei
GBP
Lira sterlină
5.3849 lei
JPY
100 de yeni japonezi
3.9322 lei
XAU
Gramul de aur
252.5738 lei
MDL
Leul Moldovenesc
0.2417 lei
HUF
100 de Florinţi Maghiari
1.3394 lei
AUD
Dolarul Australian
2.9418 lei
CAD
Dolarul Canadian
3.1373 lei
CZK
Coroana Cehească
0.1795 lei
DKK
Coroana Daneză
0.6551 lei
Vremea
astăzi
Botosani
12.0 o C
Dorohoi
10.5 o C
Bucecea
11.4 o C
Darabani
9.9 o C
Saveni
12.0 o C
Ştefăneşti
11.1 o C
Horoscop
astăzi
app traffic statistics
© Copyright 2009 - 2020 Botoşăneanul. Toate drepturile rezervate.