Ştiri
ANUNȚURI Consiliul Județean Botoșani

În această rubrică găsiți convocări ale Consiliului Județean și alte anunțuri trimise de această instituție.

30 iulie 2020Consiliul Județean Botoșani, mun. Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, Județul Botoșani, cod fiscal 3372955, tel. 0231/514712, fax 0231/514715, organizează licitație publică conform OUG 57/2019 și HCJ Botoșani nr.20/2020 în vederea închirierii unui spațiu în suprafață totală de 66,91 mp, aparținând domeniului privat al Județului Botoșani, amplasat la et. II al „Dispensarului urban cu farmacie nr. 2”, situat în mun. Botoșani, str. Independenței nr.7, compus din două încăperi, în suprafață de 12,85 mp și 17,62 mp, spațiu comun imobil de 10,20 mp și spațiu comun etaj de 26,24 mp.

La licitație pot participa persoane fizice sau juridice, române sau străine.


Documentația de atribuire se obține de la Direcția Administrarea Patrimoniului, cam. 322.


Costul documentației de atribuire: 20 lei.


Garanția de participare în sumă de 402,00 euro, se va achita în lei la cursul BNR din data publicării anunțului, la casieria Consiliului Județean Botoșani, cam.301.


Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.08.2020, ora 16.00.


Data limită de depunere a ofertelor: 25.08.2020, ora 16.00.


Licitația va avea loc în data de 26.08.2020, ora 10.00 la Consiliul Județean Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, mun. Botoșani, cam. 421- Sala de ședințe.


Instanța competentă pentru soluționarea litigiilor: Judecătoria Botoșani, mun. Botoșani, bd. M. Eminescu nr. 38, tel. 0231/511 017, fax. 0231/512915, e-mail: [email protected]


Data transmiterii anunțului pentru publicare: 30.07.2020.


Relații suplimentare la tel nr. 0231/514712, int. 3221.


PREȘEDINTE, Costică MACALEȚI

 

 

 

23 iulie 2020
Președintele Consiliului Județean Botoșani
În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 180 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 29 iulie 2020, ora 10:00. Modalitatea de desfășurare a ședinței va fi în sistem de audioconferință.
Proiectul ordinii de zi cuprinde:

 

1. Interpelări.

 

2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Andrieș Valerian. (Proiect nr. 91 din 06.07.2020)

 

3. Proiect de hotărâre privind validarea alegerii domnului Lazarovici Cristian-Laurențiu în calitate de consilier judeţean. (Proiect nr. 95 din 16.07.2020)

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reparații clădire Bibliotecă – interior și exterior”, sat Ipotești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani. (Proiect nr. 92 din 13.07.2020)

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de vânzare a unui spațiu cu destinația de cabinet medical aflat în domeniul privat al Județului Botoșani, situat în Municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 57. (Proiect nr. 94 din 15.07.2020)

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de vânzare a unui spațiu cu destinația de cabinet medical aflat în domeniul privat al Județului Botoșani, situat în Municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 57. (Proiect nr. 99 din 21.07.2020)

 

7. Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri de interes public județean și aprobarea trecerii unui bun din domeniul public al județului Botoșani în domeniul privat al județului Botoșani pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării. (Proiect nr. 98 din 17.07.2020)

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 30.06.2020.  (Proiect nr. 93 din 14.07.2020)

 

9. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi (CIA) Dorohoi, judeţul Botoşani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. (Proiect nr. 101 din 22.07.2020)

 

10. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi (CIA) „Sf. Ioan” Bucecea, judeţul Botoşani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. (Proiect nr. 100 din 22.07.2020)

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unor servicii sociale, a organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. (Proiect nr. 102 din 22.07.2020)

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Muzeul Județean Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani. (Proiect nr. 96 din 16.07.2020)

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani. (Proiect nr. 97 din 16.07.2020)

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare „Locuință protejată Venus” înființat în cadrul structurii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. (Proiect nr. 103 din 22.07.2020)

 

15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții pe anul 2020. (Proiect nr. 104 din 22.07.2020)

 

16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Propunerilor de încadrare a drumurilor județene pe niveluri de viabilitate în timpul iernii 2020 – 2021” și a „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii pe drumurile județene din județul Botoșani, iarna 2020-2021”. (Proiect nr. 105 din 22.07.2020)

 

17. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani din data de 25 iunie 2020.

 

18. Diverse:
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (ianuarie – iunie 2020).

 

Președinte, Costică Macaleți

 

Președintele Consiliului Județean Botoșani 

 

 

19 iunie 2020

 

 

Președintele Consiliului Județean BotoșaniÎn conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 180 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 25 iunie 2020, ora 10:00

Modalitatea de desfășurare a ședinței va fi în sistem de audioconferință.

 
Proiectul ordinii de zi cuprinde:

 

1. Interpelări.


2. Proiect de hotărâre privind validarea alegerii domnului Popa Manuel în calitate de consilier judeţean. (Proiect nr. 81 din 12.06.2020)


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unității de Asistență Medico-Socială Sulița din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani. (Proiect nr. 83 din 17.06.2020)


4. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, pentru anul şcolar 2020 – 2021. (Proiect nr. 84 din 17.06.2020)


5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor școlare pentru elevii Școlii Populare de Arte „George Enescu” Botoșani, pe anul școlar 2020 – 2021. (Proiect nr. 82 din 16.06.2020)       

  
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren situat în municipiul Botoșani, str. Marchian nr. 11, aflat în domeniul public al județului Botoșani și în administrarea Spitalului Județean „Mavromati” Botoșani. (Proiect nr. 85 din 18.06.2020)


7. Proiect de hotărâre privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Botoşani. (Proiect nr. 86 din 18.06.2020)


8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani. (Proiect nr. 87 din 19.06.2020)


9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019. (Proiect nr. 74 din 20.05.2020)


10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții pe anul 2020. (Proiect nr. 88 din 19.06.2020)


11. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani din data de 27 mai 2020.


12. Diverse:
                 - Raport de audit financiar nr. 5.924 din data de 30.04.2020 a Camerei de Conturi Botoșani;
                 - Decizia nr. 12/2020 a Camerei de Conturi Botoșani.

 

 

Președinte, Costică Macaleți
 

 

29 mai 2020

 

 


Proiect:    
    
     
U.A.T. Județul Botoșani, în parteneriat cu județul Iași, implementează proiectul  „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani- Iaşi”,  cod SMIS 112979 , finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională şi locală, Prioritatea de investiţii 6.1.Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de coeziune economică şi socială la nivelul judeţelor Botoşani şi Iaşi, prin îmbunătăţirea infrastructurii de transport şi facilitarea accesului la rutele naţionale şi europene din regiune, interconectarea la reţelele de transport judeţene cu acces la reteaua TEN-T şi la Polul de creştere Iaşi.Obiectivul de investiții este unul complex, fiind necesară modernizarea 106,265 km de drumuri județene din judeţele Botoşani şi Iaşi, reabilitarea a 9 poduri existente, construirea a 3 poduri noi, amenajarea a 5 treceri la nivel cu calea ferată, etc.Valoarea totală a proiectului  este de 475.545.296,02  lei (inclusiv TVA) din care valoarea totală eligibilă este 313.935.153,71 lei iar durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni.În vederea achiziției contractului de execuție lucrări, cele 5 tronsoane de drum județean ce vor fi reabilitate și modernizate au fost grupate în 3 loturi, astfel:1.    LOTUL 1 în lungime totală de 29 km este compus din :
•    Tronsonul I: DJ 282 H, situat în U.A.T. Iași, asigură legatura între: Șipote și limita județului Botoșani, străbătând localitățile Sipote, lazu Nou până la limita cu județul Botoșani.
•    Tronsonul II: DJ 282 H, situat în U.A.T. Botoșani asigură legatura între: limita județului lași - Rediu - Răuseni - Călărași, străbătând localitățile Rediu, Răuseni, Pogorâți până la intrarea în Călărași.
•    Tronsonul V: DJ 294, situat în U.A.T. Botoșani, asigură legătura între (DJ 282 ) Dângeni – Mihălășeni.2.    LOTUL 2 în lungime de aprox. 51 km este reprezentat de:
•    Tronsonul III: DJ 282, situat în U.A.T. Botoșani și asigură legătura între (DJ 282H ) Răuseni - Todireni -Albești - Trușești -Dângeni – Hănești, străbătând localitățile Răuseni, Hlipiceni, Todireni, Florești, Jijia, Buimăceni, Albești, Mășcateni, Trușești, Buhăceni, Dângeni, Hănești.3.    LOTUL 3 în lungime de aprox.26 km este reprezentat de:
•    Tronsonul IV: DJ 297, situat în U.A.T. Botoșani și asigură legătura între: DN 29D - Blândești - Cerchejeni - Sulița Cheleș - Lunca - Cernești - Todireni (DJ 282), străbătând localitățile Silișcani (comuna Gorbănești), Blândești - Cerchejeni - Sulita - Cheles (comuna Sulita) - Lunca - Cernesti - Todireni.                                                           
În data de 28.05.2020 a avut loc deschiderea ofertelor pentru atribuirea lucrărilor de execuție pe cele 3 loturi.


Au fost depuse câte 5 oferte pentru Lotul 1 și câte 6 oferte pentru Loturile 2 și 3, de către un număr de 10 firme, ofertele urmând a fi supuse evaluării.
,,Este cel mai amplu și complex proiect de investiții al Județului Botoșani, de care vor beneficia atât cei aproximativ 54.300 de locuitori de pe traseul axei rutiere, cât și întreaga comunitate care tranzitează județul și suntem extrem de optimiști în ceea ce privește atingerea obiectivelor asumate privind dezvoltarea infrastructurii rutiere și creșterea accesibilității, conectivității și mobilității populației contribuind la dezvoltarea economico- socilaă a județului și implicit a regiunii de nord-est a României”, a declarat președintele Consiliului Județean Botoșani, dl.Costică Macaleți.
 

 

21 mai 2020

 

Președintele Consiliului Județean Botoșani,

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 180 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 27 mai 2020, ora 1000. Modalitatea de desfășurare a ședinței va fi în sistem de audioconferință.
 

Proiectul ordinii de zi cuprinde:

 

1. Interpelări.


2. Proiect de hotărâre privind validarea alegerii doamnei Sandu Otiliea în calitate de consilier judeţean. (Proiect nr. 68 din 18.05.2020)


3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Botoşani. (Proiect nr. 70 din 19.05.2020)


4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati din str. Marchian nr. 11, Botoșani”. (Proiect nr. 65 din 14.05.2020)


5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire sediu administrativ și împrejmuire proprietate la U.A.M.S. Mihăileni, comuna Mihăileni, str. Siretului, nr.1, Județul Botoșani”. (Proiect nr. 71 din 19.05.2020)


6. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice și juridice bugetului propriu județean, începând cu anul 2021. (Proiect nr. 55 din 06.04.2020)


7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local şi al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019. (Proiect nr. 66 din 14.05.2020)


8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019. (Proiect nr. 67 din 14.05.2020)


9. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani. (Proiect nr. 69 din 19.05.2020)


10. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de vânzare a unui spațiu cu destinația de cabinet medical aflat în domeniul privat al Județului Botoșani, situat în Municipiul Botoșani, str. Independenței nr. 7. (Proiect nr. 73 din 20.05.2020)


11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractelor de delegare „Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani”, încheiate pentru cele cinci zone de operare din Județul Botoșani. (Proiect nr. 75 din 21.05.2020)


12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019. (Proiect nr. 74 din 20.05.2020)


13. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a județului Botoșani. (Proiect nr. 72 din 20.05.2020)


14. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 118 din 24.08.2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani, stabilirea indemnizaţiei de şedinţă, precum şi desemnarea secretariatului executiv. (Proiect nr. 78 din 21.05.2020)


15. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Judeţean Botoşani din data de 30 aprilie 2020 și 08 mai 2020.


16. Diverse.

 

Președinte,

Costică Macaleți

 

 

 

21 mai 2020

 

 

Președintele Consiliului Județean Botoșani,

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (1) și alin. (3), art. 180 alin. (1) şi art. 191 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă extraordinară, pentru data de 22 mai 2020, ora 10:00.

Modalitatea de desfășurare a ședinței va fi în sistem de audioconferință.

 

Proiectul ordinii de zi cuprinde:

 

        1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2020. (Proiect nr. 76 din 21.05.2020)

 

        2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 110 mp, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Suharău, pentru funcționarea unui cabinet medical individual. (Proiect nr. 77 din 21.05.2020)

 

Președinte,

Costică Macaleți

 

 

7 mai 2020

 

Președintele Consiliului Județean Botoșani, 

 

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (1) și alin. (3) şi art. 191 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă extraordinară, pentru data de 8 mai 2020, ora 1000.
Locul desfășurării ședinței va fi sediul Consiliului Județean Botoșani, unde vor fi prezenți președintele Consiliului Județean Botoșani, vicepreședinții Consiliului Județean Botoșani și secretarul general al județului, consilierii județeni urmând a participa la ședință prin mijloace electronice de comunicare.

 

Proiectul ordinii de zi cuprinde:

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Andrioaie Mariana. (Proiect nr. 63 din 05.05.2020)


2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2020. (Proiect nr. 64 din 07.05.2020).

 

TITULARIZARE 2020: Note de unu și doi la Botoșani, doar patru profesori au luat ZECE - REZULTATELE
Ministerul Educației Naționale a publicat marți rezultatele de la examenul de Titularizare.
SEARA ACEASTA: SE OPREȘTE apa în Botoșani, pompierii vor duce cu cisternele apă la spitale
Membrii Grupului de Suport Tehnic la epidemii din cadrul Comitetului Județean Județean pentru Situații de Urgență s-au întâlnit astăzi având în vedere că de marți seară se oprește apa.
RAZII anti COVID la Botoșani: Magazine verificate, mașini oprite, șoferii lăsați fără permis
În ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, au fost continuate acţiunile de verificare a respectării măsurilor de protecție sanitară, impuse pentru prevenirea răspândirii Sars-Cov-2.
SITUAȚIA pe județe: Peste 1.200 de cazuri raportate astăzi la nivel național - CÂTE teste s-au făcut în ultimele 24 de ore
Până astăzi, 4 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 55.241 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 28.006 pacienți au fost declarați vindecați și 5.136 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. 
ASTĂZI: Vot fulger în Consiliul Local pentru investiții în patru școli
Consilierii locali s-au întrunit marți în ședință extraordinară.
Tânăr din Botoșani MORT după un cumplit accident: Un om minunat care merita să-şi trăiască viața
Băiatul s-a stins din viață pe patul de spital.
Botoșăneancă plecată în Italia căutată de familie după 16 ani
Politiștii din cadrul IPJ Botoșani au fost sesizați, la data de 4 august 2020, cu privire la dispariția numitei Cozobeac Gabriela, în vârstă de 43 de ani.
INCREDIBIL: Botoșăneanul pedofil care a îngrozit Europa vrea în libertate
Este considerat a fi unul dintre cei mai periculoși infractori din România și nu numai.
CÂND purtăm mască în mașina personală, Arafat ne lămurește: Să fie clar…
Șeful DSU, Raed Arafat, arată că purtarea măștii este obligatorie, inclusiv în mașina personală.
Loading...
”Teatru la curte” vine duminică la Ipotești, intrarea este GRATUITĂ
Proiectul creează oportunitatea întâlnirii directe dintre public și actori, oferă posibilitatea dezvoltării unei relații personale cu lumea artelor spectacolului.
La plimbare prin oraș deși era arestat la domiciliu, CE decizie au luat polițiștii
Botoșănenii aflați în arest la domiciliu sau sub control judiciar au fost ”vizitați”, zilele trecute, de polițiști.
Șofer beat criță, le-a spus ”pas” polițiștilor la recoltarea probelor pentru alcoolemie
Tânărul a refuzat deplasarea la spital, pentru recoltarea de probe biologice de sânge.
Peste 300 de cazuri active, situația la Botoșani este stabilă
Puține cazuri noi de COVID-19 au fost raportate și astăzi, 4 august 2020.
După 30 de ani: Se reiau lucrările la barajul pe Siret, între județele Botoșani și Suceava
Pe raza a două localități sucevene și a două localități botoșănene vor fi realizate lucrări de continuare a amenajării începute înainte de 1989 pe o suprafață de peste 600 de hectare.
Loading...
La 39 de ani, și-a ucis cu sălbăticie propriul tată
Polițiștii și cadrele medicale s-au îngrozit când au văzut cum arăta bătrânul căruia fiul său îi aplicase zeci de pumni în cap.
Doina Federovici: PNL îi condamnă pe copiii din Botoșani și din toată țara la analfabetism și sărăcie
Președintele PSD Botoșani Doina Federovici și-a arătat indignarea față de bătaia de joc a Guvernului liberal în ceea ce privește lipsa de preocupare pentru modul în care copii, părinții și profesorii trebuie să se pregătească pentru noul an școlar.
Se pregătește SPORUL pentru starea de alertă, CINE sunt bugetarii care vor primi banii
Sporurile ajung până la 40 la sută din salariul de bază.
Larisa, prima pugilistă din istoria Botoșaniului, ar fi împlinit 35 de ani – GALERIE FOTO & VIDEO
Pe 1 august își aniversa ziua de naștere, iar peste numai 3 zile viața Larisei se curma definitiv, într-un cumplit accident de circulație. Sportiva avea doar 24 de ani.
Artiști de renume, împreună pentru CĂSUȚA lui Florinel: Am reușit să strângem la un loc cei mai frumoși interpreți
La Botoșani se anunță organizarea unuia dintre cele mai frumoase spectacole de muzică populară.
CUM vor obține concedii medicale cei aflați în carantină și izolare
Reglementările sunt cuprinse într-un ordin comun al ministrului Sănătății și al președintelui CNAS.
melimeloparis.ro%20
Sondaj
Credeți că se va găsi vaccin contra coronavirusului?
Da
Nu
Nu știu / nu mă interesează
Declaraţia zilei
”Candidează la Primăria Botoșani (n.r Roxana Țurcanu) pentru că așa am apreciat într-un termen foarte scurt că este persoana potrivită, fiind și președintele partidului. Are experiența necesară să ducă o campanie ...
starshiners.ro%20
astratex.ro
fashiondays.ro
Curs valutar
ieri
EUR
Euro
4.8341 lei
USD
Dolarul SUA
4.0976 lei
CHF
Francul elveţian
4.4795 lei
GBP
Lira sterlină
5.3537 lei
JPY
100 de yeni japonezi
3.8671 lei
XAU
Gramul de aur
260.3097 lei
MDL
Leul Moldovenesc
0.2473 lei
HUF
100 de Florinţi Maghiari
1.4026 lei
AUD
Dolarul Australian
2.9278 lei
CAD
Dolarul Canadian
3.0629 lei
CZK
Coroana Cehească
0.1847 lei
DKK
Coroana Daneză
0.6493 lei
Vremea
astăzi
Botosani
o C
Dorohoi
o C
Bucecea
o C
Darabani
o C
Saveni
o C
Ştefăneşti
o C
Horoscop
astăzi
app traffic statistics
© Copyright 2009 - 2020 Botoşăneanul. Toate drepturile rezervate.