Ancheta săptămânii
Comuniştii de ieri, parlamentarii, consilierii, directorii democraţieide astăzi – cum ridicau osanele lui Ceauşescu liderii politici de dupărevoluţie
Partid : Pe chipuri / Ai aşezat zâmbetul viu / Precum ninsoarea împăcată a florilor /  Peste mugurii primăverii / În ochi ai aprins lumina / Veşnicind flacăra nestinsă / A veacurilor însângerate. / Inimii i-ai redat curajul / Rostind calea adevărului / Măreţia sudorii faptelor. / Sufletului i-ai dăruit liniştea / Raza de început şi sfîrşit a gîndului liber. / Cu aurul de pîine  / al ogoarelor / ai sărutat fruntea copiilor / şi ai şoptit: / Acesta este chipul prezentului tău / Patrie.Comuniştii ne-au dus „spre noi culmi de civilizaţie şi progres” şi după '89

Ce-s cu versurile astea? Păi… întrebaţi un comunist botoşănean cu înclinaţii spre poezie şi scriitură la ziar din penultimul an de regim totalitar. Sau… întrebaţi un parlamentar, consilier judeţean, consilier local ori director de după revoluţie, chiar de astăzi, fiindcă o revoluţie sau ce-o fi fost atunci şi aproape un sfert de veac trecut de democraţie, n-au fost îndeajuns pentru curăţirea societăţii româneşti de vajnicii comunişti. Liderii PCR care ridicau judeţul „spre noi culmi de civilizaţie şi progres” au fost în linii mari cei care două decenii şi mai bine după 22 decembrie 1989 ne-au predat la Botoşani lecţii de democraţie. Este o constatare tristă, dar adevărată relevată de parcurgerea câtorva numere din „Clopotul” oficiosul PCR-ului de la Botoşani dinainte de revoluţie.

Eminescu pus în umbră de sistematizarea cu osanele ceauşiste a lui Ureche

15 ianuarie, zi în care în 2013 Botoşani a vibrat pentru Mihai Eminescu… 15 ianuarie 1988, zi în care Botoşani vibra pentru… sistematizare. În numărul 4857 al săptămânalului care apărea atunci la Botoşani poetul nepereche apărea undeva stingher, într-un colţ de primă pagină, aniversarea zilei sale de naştere fiind un eveniment de o prea mica importanţă ca să se bucure de un spaţiu mai generos în ziar. Mult mai importantă era „Sistematizarea, de la deziderat la înfăptuiri”. Nicolae Ureche, vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular Judeţean, explica botoşănenilor cum stă treaba cum urbanizarea în capitala judeţului. Sau, mai bine spus, ar fi trebuit să facă, fiindcă textul este asfixiat de osanale aduse primul comunist al ţării.„Obiectiv de bază al Partidului Comunist Român, parte integrantă a concepţiei tovarăşului Nicolae Ceauşescu, de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate, sistematizarea teritoriului şi a localităţilor îmbină organic criteriile de eficienţă economică cu cele de ordin social, asigurând dezvoltarea armonioasă a teritoriului ţării şi organizarea pe baze ştiinţifice a cadrului în care trăiesc şi muncesc cetăţenii patriei noastre”, acesta era începutul unui articol în care ar fi trebuit să se prezinte lucruri legate de străzi, blocuri, imobile pentru instituţii, etc.

Clopotul sistematizare Nicolae Ureche

Continuarea este în aceleaşi registru, Nicolae Ureche remarcând că, tocmai se împlinesc  20 de ani de la îmbunătăţirea împărţirii administrativ-teritoriale a ţării şi creşterea numărului judeţelor „din iniţiativa secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu” . Autorul a simţit însă că nu a spus tot ce avea de zis şi în numărul 4860 din 5 februarie 1988 al „Clopotul” revine cu un text având acelaşi titlu - „Sistematizarea, de la deziderat la înfăptuiri”. Duhoarea comunistă se menţinea însă la acelaşi nivel, începutul articolului fiind definitoriu: „Unul din obiectivele deosebit de importante ale perioadei actuale, aşa cum sublinia tovarăşul Nicolae Ceauşescu, îl constituie înfăptuirea fermă, mai accelerată, a programelor de sistematizare, astfel ca până în ani 2000 să se încheie, în linii generale, şi la sate”. Iar continuarea… „Judeţul Botoşani s-a bucurat din plin de această politică plină de umanism, iniţiată şi susţinută cu consecvenţă de secretarul general al partidului, judeţul beneficiind de un amplu program de investiţii”.

Comunistul pupincurist din totalitarism, deputatul FSN-ist din zorii democraţiei

Toată poliloghia de sorginte PCR-istă are şi o concluzie: datorită sistematizării impuse de „mult iubitul şi stimatul” s-au dezvoltat şi extins capacităţile zonelor industriale din Botoşani şi Dorohoi. Nicolae Ureche, comunistul de vază care făcea ideologii politice despre sistematizare, a supravieţuit minunat revoluţiei. La doar doi ani după ce dădea lecţii PCR-iste de sistematizare a Botoşanilor, a ajuns să facă legi de sistematizare pentru o ţară întreagă. După alegerile din mai 1990, pe 18 iunie a fost validat deputat al Frontului Salvării Naţionale, în Parlament făcând parte din comisia pentru administraţie centrală şi locală, amenajarea teritoriului şi urbanism. Tot după revoluţie a mai fost şi consilier judeţean, iar acum este pensionar şi poate fi văzut deseori prin oraş plimbându-se fostul prefect ţărănist Alexandru Simionovici.

Clopotul sistematizare Nicolae Ureche 2

Revoluţia agrară a lui Jâtăraşu...

Tot de ziua lui Eminescu în „Clopotul” ni se oferă o adevărată pildă de comunism agrar sau de agricultură comunistă, cum vreţi să o luaţi, fiindcă rubrica are denumirea generică „Munca de partid”, supratitlu „În activitatea biroului de coordonare a activităţii politico-organizatorice de partid”, iar ca titlu „Stimularea investiţiei, sporirea răspunderii”. Începutul este la fel de ceauşist ca şi atunci când era vorba de sistematizarea lui Ureche. „Trebuie să acţionăm cu toată hotărârea pentru creşterea răspunderii şi a rolului fiecărei organizaţii de partid – sublinia tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al partidului, în magistralul Raport prezentat la Conferinţa Naţională a Partidului”. Textul o ia apoi spre nord-vestul judeţului, autorul aducând la cunoştinţa cititorilor că, „în spiritul acestui imperativ şi organizaţiile de partid” care-şi desfăşoară activitatea la CUASC Cândeşti „acţionează cu eforturi sporite pentru a înfăptui exemplar obiectivele noii revoluţii agrare”. Aşadar, remarcă producţiile la sfeclă de zahăr, lapte şi carne, la ovine de la Vârfu Câmpului, Mihăileni, Dersca, după care menţionează însă că, „au existat şi suficiente deficienţe!” „Pornind de la aceste rezultate, în noul an, biroul de coordonare a activităţii politico-organizatorice a luat măsura cunoaşterii programelor, pentru definitivarea sarcinilor de plan şi angajamentelor anuale, urmând ca acestea să primească girul adunărilor general de partid şi a adunărilor generale ce se vor desfăşura în cadrul cooperativelor agricole de producţie”. Ce măsuri politice s-au luat atunci la CUASC Cândeşti? De exemplu, fiecare membru al biroului de coordonare a fost repartizat pe o unitate sau subunitate economică şi s-au adoptat hotărâri pentru cunoaşterea „sarcinilor reieşite” din documentele Conferinţei Naţionale. Dar asta n-a fost tot, dincolo de realizările la hectar, mult mai importante erau cele care ţineau de îndeplinirea planului la atragerea de noi membru în partid. „Stabilirea perspectivei de primire în partid pe acest an, repartizarea sarcinilor pe fiecare membru de partid, planificarea şi organizarea discuţiilor individuale, dând prioritate comuniştilor aflaţi în conducerea organizaţiilor de masă şi obşteşti, precum şi acelor membri de partid care au avut lipsuri sau abateri. Lunar, la nivelul biroului de coordonare organizăm o analiză pe probleme ce fac obiectul vieţii interne de partid”, cam aşa arăta planul politic de la CUASC Cândeşti pe anul 1988. Şi asta nu era tot, se adăuga şi: „De asemenea, am stabilit măsuri de îmbunătăţire a activităţii membrilor biroului de coordonare în conducerea mai concretă a învăţământului politico-ideologic şi agrozootehnic de masă, în lumina exigenţelor formulate de tovarăşul Nicolae Ceauşescu”. Cine este autorul acestui înflăcărat articol? 

...Vajnicul PCR-ist, traseist de Ştefan Gheorghiu după revoluţie

Nimeni altul decât Mihai Jâtăraşu, secretar al biroului de coordonare a activităţii politico-organizatorice de partid CUASC Cândeşti. Omul s-a metamorfozat după revoluţie în PSDR-ist, PRM-ist, PSD-ist, PP-ist, PNG-ist şi ce-a mai fost nevoie, a devenit unul dintre cei mai longevivi oameni politici de după revoluţie. Cariera administrativă şi-a încheiat-o abia anul trecut, la 79 de ani, când şi-a terminat ultimul mandat de consilier judeţean. Făcând politică în atâtea partide, comunistul nostru absolvent de „Ştefan Gheorghiu” s-a priceput la toate. A fost membru în AGA de la SC Apa Grup SA, în consiliul de administraţie de la SC Locativa SA, în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică. În 2010 pensia îi ajungea deja pe la 1.500 de lei, considerabil peste salariul mediu net care se plăteşte în ziua de astăzi la Botoşani.

Eugen Niţură despre "magistrala cuvântare" a lui Ceauşescu

Numărul 4863 din 26 februarie 1998 din „Clopotul” prevedea, „1988, an hotărâtor în înfăptuirea noii revoluţii agrare”. Articolul avea ca obiect „recenta plenară lărgită” a Consiliului Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodăririi Apelor, acolo unde tovarăşul Nicolae Ceauşescu avusese o cuvântare care pentru participanţi a reprezentat „o înflăcărată chemare şi un însufleţitor program”. Cine a prezentat de la Botoşani documente pe marginea „însufleţitorului” program? Eugen Niţură, director general Direcţia Agricolă şi totodată preşedintele biroului executiv al Consiliului Judeţean al Agriculturii şi Gheorghe Groza, preşedintele Consiliului Uniunii Judeţene a Cooperativelor Agricole de Producţie. „Făcând o profundă şi exigentă analiză a activităţii desfăşurate în anul 1987”, dezbaterile au relevat „în lumina orientărilor şi sarcinilor reieşite din magistrala cuvântare” o mulţime de chestiuni. „Preocuparea pentru traducerea în viaţă a programelor speciale, pe domenii de activitate, extinderea experienţei avansate a unităţilor fruntaşe din ţară şi judeţ şi aplicarea întocmai a tehnologiilor de producţie, cu accent pe sporirea calităţii lucrărilor, s-a materializat în obţinerea unor recolte superioare anilor anteriori”. Nu au fost însă doar aspecte pozitive prezentate la întâlnirea cu tovarăşul. Astfel, „în spiritul exigenţelor formulate de tovarăşul Nicolae Ceauşescu”, s-a criticat modul defectuos de exploatare a sistemelor de irigaţii, „insistându-se asupra slabei preocupări manifestate pentru asigurare şi organizarea echipelor de udători”. Astfel, dintr-o analiză judeţeană a reieşit că IAS Cătămărăşti, IAS Dângeni, SMA Bucecea, Dragalina, Suliţa, CAP Rânghileşti, Avrămeni, Blândeşti au avut producţii sub plan.

„Trebuie să acţionăm ca adevăraţi revoluţionari”

Ca să îi „însufleţească” până la capăt pe agricultori, la rubrica "în agricultură”, acelaşi Eugen Niţură, anunţă într-un supratitlu că, „Se apropie momentul declanşării campaniei de primăvară”, titlul fiind unul cât se poate de mobilizator: „Însămânţările pregătite cu maximă răspundere”. Planul este ambiţios încă din primul paragraf, în care se anunţă că peste 200.000 de hectare urmează a fi însămânţate. La al doilea se trece deja la clasicul pupincurism comunist: „Sunt clare pentru toţi lucrătorii ogoarelor indicaţiile tovarăşului secretar general al partidului, preşedintele Republicii, aşa cum au fost date ele la plenara din februarie a.c. a Consiliului Naţional al Agriculturii. De asemenea, ştim cu toţii şi avem în vedere în mod obligatoriu observaţiile ce ni le-au făcut tovarăşul Nicolae Ceauşescu în anul trecut cu prilejul vizitei de lucru în judeţul nostru”. Care era observaţia de bază făcută de Ceauşescu? Să se însămânţeze mai timpuriu pentru a preveni seceta de primăvară.

insamantari Eugen Nitura

Urmează apoi o adevărată pildă de jurnalism comunist, o frază care se întinde în ziar pe 24 de rânduri, pe care nu ne-am permis să o tăiem aşa că o redăm în întregime. „Iată, luate la un loc argumente care ne determină pe noi cei ce lucrăm în agricultură, ca activişti de partid şi specialişti, să reflectăm adânc, deplin responsabil la modul cum acţionăm pentru ca, prin activităţi bine coordonate, să obţinem maximum de eficienţă – asigurând seminţelor cele mai bune condiţii de germinare de utilizare a umidităţii pentru răsărire şi înrădăcinare încât pe întregul parcurs al perioadei de vegetaţie – potrivit cu cerinţele fiecărui soi, fiecărei specii, să asigurăm dezvoltarea viguroasă a plantelor, vigoare în măsură să ne garanteze, alături de celelalte măsuri ce se vor aplica pe parcurs, toate condiţiile de a obţine producţii la nivelul exigenţelor noii revoluţii agrare”. Marea dorinţă a lui Eugen Niţură era să aibă candidaţi la „înaltul titlu” de „Erou al noii revoluţii agrare” şi, pentru ca „această aspiraţie să devină un fapt real” anunţa câteva obiective la însămânţatul timpuriu: 3210 ha de ovăz şi 8000 ha orzoaică de primăvară. Însă, „spiritul comunist, de exigenţă, ne înseamnă să nu fim mulţumiţi cu ceea ce am făcut până acum”, aşa că îşi propunea producţii medii la hectar de 40 tone la cartofi, 60 de tone sfeclă de zahăr şi 15-20 tone porumb ştiuleţi. Textul se încheia cu câteva îndemnuri mobilizatoare:
„Să acordăm cea mai mare atenţie folosirii pământului – redării în circuitul agricol a ultimei palme de teren neproductiv în prezent”
„Trebuie să acţionăm ca adevăraţi revoluţionari” pentru „înfăptuirea hotărârilor Congresului al XIII – lea şi Conferinţei Naţionale ale Partidului”.
„Şi apreciez, cu toată răspunderea, că dispunem de condiţii ca nivelul aportului agriculturii judeţului la dezvoltarea economică generală a acestor plaiuri poate să crească substanţial prin tot ceea ce facem acum fiecare unitate agricolă, în fiecare comună, aşa cum a indicat secretarul general al partidului la cea de-a IV – a Conferinţă pe ţară a preşedinţilor consiliilor populare”.

În comunism buni la agricultură, în democraţie buni la Eltrans, Apa Grup, Protecţia Plantelor, PRM şi partidul şefului SRI

Autor? „Ing.Eugen Nițură, vicepreședinte al Consiliului Popular Județean, director general DGA Botoșani”. Primul agricultor al judeţului din 1988 este întâiul PRM-ist al judeţului de după 25 de ani. Eugen Niţură este liderul filialei Botoşani a Partidului România Mare, iar în legislatura 2008 – 2012 a fost şi consilier judeţean. De-a lungul timpului a fost membru AGA la SC Apa Grup SA şi al consiliului de administraţie de la SC Eltrans SA. Agricultură, apă şi canalizare, transport electric, nici un ţel nu-i de neatins pentru un vajnic comunist.
Gheorghe Groza, cel care dădea lecţii la plenare, a încetat din viaţă după revoluţie, nu înainte de a fi la rândul său consilier judeţean şi a coordona la Botoşani Partidul Naţional Român înfiinţat de fostul şef al SRI, Virgil Măgureanu. A fost inclusiv director la SC Protect Plant SRL, societate înfiinţată de Consiliul Judeţean pe osatura fostei Direcţii de Protecţie a Plantelor, firma CJ sfârşindu-şi activitatea în faliment.

Hop şi directorul pe viaţă Gheorghe Dănilă

Tot din agricultură apare şi omul care s-a lăudat după revoluţie că a fost o viaţă director. „Răspunzând unor stringente cerinţe ale unităţilor agricole din judeţ privind asigurarea unor piese de schimb deficitare pentru tractoare şi maşini agricole, AEIPI Botoşani a luat iniţiativa organizării unei turnătorii de fontă, care va intra în producţie în cursul trimestrului viitor. Având o capacitate de rulare de 100 t anual turnătoria va utiliza, cu precădere, material refolosibil – fontă şi neferoase (De la Gheorghe Dănilă)”, se relata în numărul 4862 de vineri 19 februarie al „Clopotul”. Fostul comunist Gheorghe Dănilă a devenit după revoluţie PSDR-ist sau PNL-ist, ultima dată fiind aprig susţinut de Florin Ţurcanu pentru a rămâne director la Camera Agricolă Judeţeană, însă culmea, după ce ex-deputatul a devenit preşedinte la Consiliul Judeţean, nu şi-a mai câştigat funcţia din vremea mandatului lui Mihai Ţâbuleac.

Mama eroină care mulţumeşte partidului prin Iavorenciuc

În numărul 4861 din 12 februarie 1988 regăsim o adevărată odă închinată familiei, prezentată drept un „stup de albine”. Este povestea Aspaziei şi a lui Petru Leonte, care au cinci băieţi şi şapte fete „părinţii acestor copii strânşi precum cele 12 luni ale unui an îmbelşugat”. Cu o duzină de copii, cel mai mare de 27 de ani, cel mai mic abia pregătindu-se de clasa I, părinţii care se apropiau de 50 de ani nu se plângeau de greutăţi. Ba mai mult, mama se mira cum se vaită că au probleme părinţi cu doar unu sau doi copii, după care se închina partidului.  „Copiii pe care îi ai trebuie să îi creşti în spiritul muncii, al respectului faţă de muncă şi oameni. Să ştie de tată şi de mamă. Oriunde ar fi, să îşi aducă aminte de povaţa înţeleaptă a părinţilor. Copiii, precum îi creştem, aşa îi avem. Socotind, statul mi-a pus la dispoziţie o jumătate de milion de lei ca să îmi îngrijesc copioi corespunzător. Iar eu dau ţării copii pe măsură”, spunea Aspazia Leonte. Concluzia autorului? „O familie mare, împlinită, cu 12 spice de grâu, precum un an împlinit în toate cele 12 luni ale sale, aceasta e familia Aspazia şi Petru Leonte din Pomîrla”.

Gheorghe Iavorenciuc articol Clopotul

Inimii i-ai redat curajul / Rostind calea adevărului / Măreţia sudorii faptelor

Autorul, învăţătorul Gheorghe Iavorenciuc, revenea în numărul 4863 din 26 februarie 1988 cu o odă dedicată pensionarilor, la rubrica „Consemnări”: „A număra anii înseamnă a număra faptele”. În rezumat, vârstnicii comunei nu au astâmpăr şi muncesc în continuare, majoritatea la CAP, bineînţeles. De exemplu, „fostul impiegat de mişcare al Autogării Dorohoi – Vasile Atitieni, este proaspăt membru al CAP şi poartă zi de zi bucuria roadelor pământului. Treaba merge ca pe roate”. Şi asemenea lui Atitieni, „sutele de pensionari de la cooperativa agricolă îşi continuă munca pe ogor spre a da din pilda vieţii lor celor tineri sau se îngrijesc din gospodării”. Finalul este de-a dreptul emoţionant: „Bătrânii cei tineri ai Pomârlei, precum Stejarul, răsplătesc viaţa şi locurile cu fructele înţelepciunii, ale muncii şi perenităţii, dezvăluind între zâmbet şi lacrimi o mare dorinţă de ani mulţi, fericiţi şi sănătoşi. Ceea ce le dorim şi noi, din toată inima!” Acelaşi Gheorghe Iavorenciuc ne aduce şi poezia „Partidul”:Pe chipuri / Ai aşezat zâmbetul viu / Precum ninsoarea împăcată a florilor /  Peste mugurii primăverii / În ochi ai aprins lumina / Veşnicind flacăra nestinsă / A veacurilor însângerate. / Inimii i-ai redat curajul / Rostind calea adevărului / Măreţia sudorii faptelor. / Sufletului i-ai dăruit liniştea / Raza de început şi sfîrşit a gîndului liber. / Cu aurul de pîine  / al ogoarelor / ai sărutat fruntea copiilor / şi ai şoptit: / Acesta este chipul prezentului tău / Patrie.

Vă este frig? Mai puneţi fraţilor un rând de geamuri

În februarie 1988, în numărul 4860 din „Clopotul”, locuitorii din Botoşani deveneau principalii vinovaţi pentru lipsa căldurii. „Din nou despre căldura în apartamente” era titlul unui articol care poate mai firesc ar fi fost să se intituleze „Din nou despre frigul în apartamente”. Cititorilor li se aduce la cunoştinţă că EGCL a luat „o seamă de măsuri” pentru „conservarea căldurii în apartamente”. Printre altele, 3.500 ml de izolaţii la conducte au fost refăcute, iar la cererea a peste 100 de locatari echipele EGCL au curăţat calorifere şi au înlocuit „cu sprijinul consiliului popular municipal”, fireşte, caloriferele îngheţate…, ei aici, e aici, din vina cui? „Din vina locatarilor neglijenţi”. Practic, în text oamenii sunt făcuţi răspunzători de lipsa căldurii. „Toate acestea măsuri, ca şi altele, au contribuit, fără îndoială, la o conservare corespunzătoare a căldurii în apartamente, aspect, de altfel, sesizat, de mulţi locatari. Sunt însă, locatari care se mai plâng, că în apartamentele lor nu au căldură suficientă. Dar aceasta, evident, în cele mai multe cazuri, din cauza propriilor neglijenţe, a lipsei spiritului gospodăresc. Din controalele efectuate a rezultat, cu prisosinţă, această vină”. Şi ca totul să fie clar se dau şi câteva exemple: într-un apartament din Primăverii un calorifer funcţiona defectuos, fără ca locatarul să sesizeze acest aspect la EGCL, iar la locatara Mariu Jucu se repară totul degeaba pentru că la sufragerie, dormitor şi baie are câte un singur rând de geamuri. Concluzia? „E şi firesc ca asemenea neglijenţe să afecteze negativ gradul de căldură în apartamente”, iar soluţia pentru sporirea căldurii era „monumentală”, oamenii să-şi pună şi al treilea rând de geamuri.

Clopotul caldura apartamente
 
Inginer şef EGCL, tovarăşul inginer Dan Andraşcu recomandă:
-    Montarea celui de-al treilea rând de geam la apartamentele situate pe colţ, cu expunere nordică
-     Etanşiezarea geamurilor cu bandă purfix (care se poate procura din unităţile comerciale)
-    Montarea de praguri la uşile de la intrare în apartament, cât şi la celelalte dintre camere
-    Aerisirea încăperilor să nu depăşească o oră
„Se recomandă evitarea uscării lenjeriei în apartament, aerisirea băii după programul de apă caldă sau spălarea rufelor, ceea ce conduce la prevenirea condensului şi igrasiei pe pereţi”.
Şi Dan Andraşcu s-a stins după revoluţie, răstimp în care a condus ani buni Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani.

De la "tovarăşul Mihai Baltă" la "tovarăşul liberal Nelu Ciornei"

Acelaşi prime numere ale Clopotului de acum un sfert de veac ni-i mai aduc în prim plan, printre alţii, şi pe Viorel Alexandru, cu un text strict financiar însă, fără referiri politice, pe „tovarăşul Mihai Baltă” de la Întreprinderea de Gospodărie Comunală, dar şi pe „Ing.Nelu Ciornei, vicepreşedinte al Consiliului Popular al oraşului Dorohoi”, care face apologia sistematizării celui de-al doilea municipiu al judeţului. În numărul 4863 din 26 februarie 1988 autorul informează că, demarată în 1960, sistematizarea a început în realitate la Dorohoi abia după…  Congresul al IX – lea. „Cele 6.200 de apartamente construite în ultimii 25 de ani, grupate în unităţi urbanistice complexe – cartierul Al. I. Cuza, Olinescu, Gheorghe Doja, Plevna, Victoria şi zona centrală a oraşului şi care conturează personalitatea urbană a Dorohoiului sunt o transpunere în practică a orientărilor şi indicaţiilor secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşesc, asupra sistematizării locuinţelor”. Aşadar, tot spiritul vizionar al „Cârmaciului” a făcut urbanism la Dorohoi, determinând autorităţile din municipiu să urmărească permanent utilizarea raţională a terenului şi resurselor locale.

Nelu Ciornei sistematizare Dorohoi

„Beneficiind de politica ştiinţifică a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor ţării, la Dorohoi s-a conturat o puternică zonă industrială”, punându-se în funcţiune în două decenii IMUGDP, secţia porţelan şi vitrus a ISP, ateliere lemn-metal şi cuptoare la IJPIPS, s-a extins întreprinderea de confecţii  „Orientările date sistematizării de Plenara CC al PCR din 23-24 iunie 1986 au deschis noi orizonturi dezvoltării economice şi sociale a oraşului”. Astfel, s-a redus suprafaţa construibilă cu 100 hectare, care a fost redată agriculturii. Nu lipseau planurile măreţe. Până la sfârşitul cincinalului se promitea racordarea a încă 1.585 apartamente la reţeaua de gaz, iar în celălalt cincinal sistematizarea cartierelor „Jijia” şi „Republicii” prin construirea a încă 3.700 de apartamente, „îndeplinirea acestor obiective de natură să ridice oraşului Dorohoi pe noi trepte de civilizaţie şi progres”.Nelu Ciornei a încercat să-şi ridice oraşul spre noi culmi de civilizaţie şi progres şi după revoluţie, când din comunist s-a făcut liberal, calitate în care în trecutul mandat dădea lecţii de urbanism, sistematizare şi construcţie în Consiliul Local Dorohoi în legătură cu reabilitarea Bulevardului Victoriei. Victorie şi atât, nu Victoriei Socialismului.

Sergiu BĂLĂŞCĂU

CITEŞTE ŞI:
REMEMBER : Revoluţionari de Botoşani, de la senator şi ofiţeri, la patron şi turnător
REMEMBER : Botoşani – 20 de ani sub papucul securiştilor şi turnătorilor

Acuzații GRAVE la adresa unui medic! Ar fi scăpat un bebeluș în cap și i s-a fracturat clavicula, război prin avocat și cu legiștii - DOCUMENT & FOTO
Familia Lulciuc trăiește în comuna Cândești, din județul Botoșani. S-a întregit cu un al patrulea membru care s-a născut în data de 16 mai 2020. Gheorghe Ionuț, tatăl în vârstă de 32 de ani, are împreună cu Liliana Andreea, de 25 de ani, doi copii. O fetiță de doi ani și jumătate și un băiețel, Ionuț Andrei, de o lună și jumătate.
Statul a secretizat ”puțin” morțile de Covid, decedații intră în pământ cu tot istoricul cazului
Istoria se repetă și în pandemie: la mai puțin de trei luni după ce Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a îngrădit dreptul la informare al tuturor românilor și a restricționat accesul la datele privind numărul de persoane infectate din fiecare județ, s-a luat o măsură asemănătoare referitoare la decese.
ANALIZĂ: Cifrele NU mint – Românii se îmbolnăvesc mai tare de Covid-19 de fiecare dată când Iohannis cere prelungirea Stării de Urgență sau de Alertă
Pe 9 iunie președintele României anunță prelungirea Stării de Alertă cu păstrarea mai multor restricții, de la cinematografe și locuri de joacă închise la restaurante deschise doar pentru terase. Apar imediat proteste din partea mai multor asociații, patronate și politicieni, iar unele partide amenință că nu vor vota încă 30 de zile de Stare de Alertă.
Hotelieri puși să alerge după bani! Botoșănenii băgați FORȚAT în carantină așteptați să-și plătească cazarea și masa... de bunăvoie
În Ordonanța Militară cu numărul 4, ministrul Marcel Vela anunța o serie de măsuri pentru românii care nu respectă izolarea la domiciliu. Aceștia au fost introduși în carantină instituționalizată, adică într-un loc aflat sub paza Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Iar mai apoi obligați să plătească și costurile cu cazarea și masa pentru 14 zile.
Violența domestică la noi! Mamă a trei copii cu gâtul tăiat de la o banală salată! Agresorul lăsat liber să meargă acasă, după doar o noapte
Campaniile împotriva violenței domestice rămân doar acțiuni prin care se cheltuiesc mulți bani pe tot felul de pliante și pe ședințe cu oameni cu talent  oratoric, care expun întâmplări pe care probabil că nu le-au trăit vreodată. Pentru că întotdeauna viața bate filmul, iar realitatea este trăită doar de victime. Toți ceilalți rămân simpli spectatori. 
O trăim și pe asta: administrator de grădiniță trimis șef la instituția care gestionează apele
La adăpostul pandemiei în unele instituții din România continuă să se întâmple lucruri necurate. Iar astăzi facem referire la o numire scandaloasă de șef la una dintre cele mai importante unități de stat.
Pandemia pare desprinsă dintr-un film devenit celebru: Botoșani în fruntea țării și la decese cu 42 de înmormântări ”made in Covid”
Viața trăită de botoșăneni în ultimele două luni, transpusă într-un tablou creionat pe întreg globul pământesc, a semănat izbitor cu un scenariu de film. Un paradox, am putea spune, având în vedere că în trecut, fără excepții, viața reală era sursa principală de inspirație a cinematecii.
Asta nu v-o spune vreo instituție! Suntem de fapt pe locul 3 în România la Covid-19, după Suceava și Arad
La ora redactării acestui articol este data de 7 mai, iar pe la amiază Grupul de Comunicare Strategică (GCS) transmite obișnuitul comunicat de presă privind evoluția pandemiei în România. Cu 560 de cazuri, Botoșani se află din nou pe locurile fruntașe. Suntem pe 6 între toate județele țării.
Dosarul de la Botoșani care ajunge la CEDO, după un proces plecat de la o simplă... Dacie, în urmă cu 8 ani
Opt ani de zile s-au scurs de când a început calvarul pentru un bărbat și o femeie, ajunși în prezent dușmani legali, protagoniști în procese înregistrate pe rolurile instanțelor de judecată sau în dosare instrumentate de organele de cercetare penală, polițiști și procurori.
Loading...
Dezastrul de la ”Mavromati”: Oameni intrați cu alte boli și infectați cu coronavirus - Am ținut bomba cu ceas fix în Spitalul Județean
Dimensiunile dezastrului de la Spitalul Județean Botoșani sunt mai mari decât le arată statisticile pe care autoritățile le fac publice, mai ales la insistențele jurnaliștilor. Unitatea care ar trebui să însănătoșească oamenii a ajuns să îi îmbolnăvească de cel mai temut virus al momentului.
Coronavirus 2020: Ziua în care dintr-un pix ne-au lăsat pradă infectării ca la Cernobâl
La 34 de ani de la explozia centralei de la Cernobâl, cel mai mare dezastru din istorie provocat de om, întreaga planetă se află din nou într-o situație disperată. Deși pe 26 aprilie 1986 a explodat o centrală nucleară, iar în 2020 ne confruntăm cu o pandemie, între cele două evenimente de proporții gigantice există câteva asemănări izbitoare. Și acestea țin de modul în care se comportă autoritățile din România.
AFACERE în plină pandemie la Răchiți! Primăria cumpără de peste 10.000 de euro bănci de la un (fost) angajat, abia devenit patron – DOCUMENT
Dedesubturile acestei afaceri pot fi lesne de înțeles. Un asistent comunitar despre care nu se poate spune foarte clar dacă mai lucrează sau nu la Primăria Răchiți a încheiat un contract cu administrația publică locală pentru a furniza… bănci. Totul s-a făcut în doar zece minute, pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice, la o valoare de 49.500 de lei.
38.000 de lei!! Cei mai mulți bani dați unui medic de familie, alții se chinuiesc să supraviețuiască! Criza epidemică îi pune la treabă
Deși medicina de familie este considerată Cenușăreasa sistemului sanitar, există și cadre medicale care câștigă sume substanțiale, în unele cazuri chiar și de peste 35.000 de lei pe lună.
70 de copii și 50 de salariați la mâna unor birocrați de la București! Un complex care arată ca-n reviste, la un pas de închidere – GALERIE FOTO
Povestea începe în urmă cu 30 de ani, născută dintr-un gând al unei doamne orfane. În traducere liberă, denumirea englezească poate însemna o mână de ajutor oferită celor în nevoie. Vizualizând Hand of Help în interior, se poate spune fără exagerare că acolo este mâna lui Dumnezeu pe creștetul copiilor care s-au născut în familiile nepotrivite. Iar puntea dintre Dumnezeu și acești copii o reprezintă două familii, cei care au creat această poveste: misiunea Hand of Help.
Loading...
PSD-iștii și-au lăsat singuri ditamai vicepreședintele fără postul de director, pur și simplu l-au... eliminat
Conflictul mocnit dintre cele două mari tabere din PSD Botoșani a mai făcut o victimă: vicepreședintele Consiliului Județean, Liviu Toma, a rămas fără postul de conducere de la SC Urban Serv SA, care pur și simplu a fost scos din organigramă.
METODA ideală pentru a scăpa de un director PSD, în favoarea unui văr de ministru – FOTOGALERIE
Directorii promovați cu concurs pe posturile publice de conducere, în teorie, ar trebui să-și desfășoare activitatea relaxați, fără teama că ar putea fi atinși de vântul schimbării. În practică, însă, oamenii politici mai ales, găsesc tot felul de metode „de a scăpa de ei”. Nu o fac doar social-democrații. Sau doar liberalii. O face toată lumea, la fiecare schimbare de guvernare, într-un tradițional firesc al mersurilor din sistemul bugetar.
1 milion de euro pe lună pentru cei 1.156 de botoșăneni care și-au păstrat pensiile speciale!
Disproporția flagrantă la salarizarea unor categorii profesionale se perpetuează și la apusul vieții, când este menținută aceeași inechitate între pensiile unor foști salariați, în comparație cu alții. Desigur, fericiții care s-au bucurat întreaga viață de venituri de vis și continuă aceeași fericire financiară și la pensie, nu sunt mulți. Și totuși nu sunt nici puțini.
Trei luni până în vară, iar la Cornișa afaceriștii și-au scos la vânzare restaurantele neconstruite, unul singur adulmecă potențialul
Ceea ce s-a întâmplat sezonul trecut la Cornișa Aquapark & Sports cu clienți care au venit cu pachețelul alimentar de acasă sau cu cutii de pizza livrate peste gard s-ar putea repeta, la dimensiuni mai mici, și vara aceasta. Pentru că, până la acest moment, un singur om de afaceri din Botoșani care a câștigat prin licitație un loc de alimentație publică a început efectiv să se ocupe de deschiderea unui restaurant.
Poveste de dragoste din Botoșani! O elevă virgină și-a acuzat tatăl vitreg de viol, bărbatul condamnat la 8 ani de închisoare
Dramele copiilor, acolo unde sunt, lasă urme adânci în inimile adulților și devin răni nevindecabile și pentru unii și pentru alții. Însă atunci când aceste drame sunt închipuite și generate de diferite angoase, viața adulților se schimbă radical și suferă deteriorări iremediabile.
UMILITOR! Filme 3D în sate cu oameni săraci și drumuri de pământ, cinematograful orașului ținut în „comunism”
În orice guvernare, de orice culoare politică, am fost martorii unui concurs de lăudăroșenii din partea politicienilor: care, cât și cum a făcut mai mult pentru popor. Nu știu cât a contat pentru acești oameni faptul că, poate, nevoile la nivel micro erau altele. Sau că la nivel macro, în programul de guvernare ar trebui să existe o logică a investițiilor, pliate și prioritizate în funcție de fiecare regiune în parte. De realitatea din teren.
Cum Iavorenciuc a scris o poezie asa frumoasa adresata partidului..... nu se poate .... Iavorenciuc nu ascris asa ceva.....ha ha ha .... parca mai ieri arata cu degetul pe altii.... ha ha ha
21 februarie 2013, 17:03
legea LUSTRATIEI ,ASTA REZOLVA DEMULT ACEASTA PROBLEMA,dar cine sa o aplice?
19 februarie 2013, 06:42
mai sapă domne, hai mai sapă........lasă boşorogii ăştia.....ca ne-am lamurit cu ei demult.........hai spune şi arată , pune deştul pe toţi care sunt în funcţii de conducere, după 89, inclusiv azi.............toţi, da toţi sunt la fel ca jghebii ăştia. au profitat şi profită de statutul excomunist.....e de altfel o condiţie de bază ca să fie pusi politic pe functii.......ia-i larând şi ai să vezi.......da, bine tre să intrebi seful daca ai voie sa spui de toti?!
18 februarie 2013, 15:40
Comunistii de ieri continuatorii traditiilor bolsevico - ceausiste de azi . Uite d'aia au trecut degeaba 23 si mai bine de ani . Si cind te gindesti ca urmasii lor vor fi continuatorii traditiei parintesti sa nu ne mai miram ca desi avem si tineri in politica treaba merge ca si acum mai bine de 23 de ani . CINSTE LOR, SLAVA LOR, GLORIE PARTIDELOR ! punct .
18 februarie 2013, 12:24
Bravo,Sergiule! Scrie un SERIAL despre TOTI activistii de baza din "iepoca de aur' care ACUM ,TOT EI, inca mai "activeaza" din greu!Ar fi F. INTERESANT!
18 februarie 2013, 12:12
TOATE AU JUSTIFICARE IN BINE LA VREMEA LOR. DAR CUM INVATATORUL IAVORENCIUC ERA VAJNICUL PROPAGANDIST AL COMUNISMULUI???OARE IN DOSARUL SECURITATI APARE CU ACEST VICIU DE MORALIST AL IPOCI DE AUR COMUNISTA? DL MUHA EL,ADUCEA OSANALE ORANDUIRI COMUNISTE IAR MATALE IL LUCRAI PE LA SPATE CU SECURITATE SI ACUM SE DA MARE REZIDENT. DL INVATATOR ASCUNDE DOSARUL ,CA MAI INTAI COMUNISMUL TE A FACUT INTELECTUALSI APOI MANCATOR .......
18 februarie 2013, 08:51
melimeloparis.ro%20
Sondaj
Credeți că se va găsi vaccin contra coronavirusului?
Da
Nu
Nu știu / nu mă interesează
Declaraţia zilei
”Viața mi-a demonstrat că noi, oamenii, ne putem adapta în orice situație și cu orice caracter, atât timp cât suntem disponibili să înțelegem “de ce-ul”. Îmi place foarte mult să tratez orice experiență care mi se dă ...
starshiners.ro%20
astratex.ro
fashiondays.ro
Curs valutar
ieri
EUR
Euro
4.8357 lei
USD
Dolarul SUA
4.1087 lei
CHF
Francul elveţian
4.4964 lei
GBP
Lira sterlină
5.3638 lei
JPY
100 de yeni japonezi
3.8470 lei
XAU
Gramul de aur
255.0694 lei
MDL
Leul Moldovenesc
0.2478 lei
HUF
100 de Florinţi Maghiari
1.3994 lei
AUD
Dolarul Australian
2.9324 lei
CAD
Dolarul Canadian
3.0904 lei
CZK
Coroana Cehească
0.1846 lei
DKK
Coroana Daneză
0.6494 lei
Vremea
astăzi
Botosani
o C
Dorohoi
o C
Bucecea
o C
Darabani
o C
Saveni
o C
Ştefăneşti
o C
Horoscop
astăzi
app traffic statistics
© Copyright 2009 - 2020 Botoşăneanul. Toate drepturile rezervate.